Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W § 3 Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, którego tekst jednolity stanowi załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu:
 „8. Komisja bezpłatnie rozpatruje wniosek i wydaje opinię o badaniach realizowanych
  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
  9. Komisja pobiera opłaty za wyżej wymienione czynności wyłącznie od podmiotów zewnętrznych,
     w wysokości 500 zł brutto.
10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa
     w ust. 9. Opłaty są uiszczane na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie wskazany przez Komisję.
11. Z w/w opłaty pobierane są, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, koszty pośrednie przeznaczone na finansowanie kosztów
     ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od przychodów
     z działalności jednostek ogólnouczelnianych nie objętych innymi kosztami pośrednimi. Z pozostałej
     kwoty 80% stanowią wynagrodzenia członków Komisji, a 20% koszty administracyjne związane
     z wydaniem opinii i funkcjonowaniem Komisji.
12. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 11, dokonuje się na podstawie umów o dzieło
     oraz rachunków, które potwierdza Przewodniczący Komisji. Dokumenty są sporządzane
     na podstawie wzorów aktualnie obowiązujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
     w Olsztynie.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.08.2018
Data publikacji:
10.09.2018 12:35
Data aktualizacji:
10.09.2018 12:35
Liczba wyświetleń:
980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz64.docx19.42 KB