Nr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...

 
Decyzja Nr 37/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2018 roku
 
w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie
i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe i studia doktoranckie, w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), oraz § 8 pkt 1 i § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej „Uniwersytetu”
   świadczącym pracę w ramach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji
   Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, Punktu Obsługi
   Kandydata oraz pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego
   funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej
   za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe i studia
   doktoranckie, w roku akademickim 2018/2019, przysługuje wynagrodzenie określone według zasad
   określonych w niniejszej decyzji.
2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w decyzji jest wykonywanie prac, które
   nie wynikają z zakresu obowiązków pracownika lub są wykonywane poza obowiązującym
   pracownika wymiarem czasu pracy.
3. Wykonanie prac poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy powinno być
   udokumentowane w formie pisemnej (protokołami, harmonogramami dyżurów) lub w inny sposób
   zapewniający transparentną identyfikację wykonanych zadań.
4. Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace, o których mowa w § 2 - 7 wypłacona
   będzie w formie dodatkowego wynagrodzenia po zakończeniu rekrutacji.
5. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Uczelnianej
   Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie umowy zlecenia zawartej
   pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem.
6. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Wydziałowej
   Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
   specjalnego, wypłacanego:
      1) w rekrutacji letniej - jednorazowo w miesiącu październiku 2018 roku,
      2) w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu marcu 2019 roku.
7. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Wydziałowego
   Zespołu Rekrutacyjnego wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
   specjalnego, wypłacanego:
      1)  w rekrutacji letniej - w częściach po ¼ wysokości w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień,
          wrzesień 2018 roku,
      2)  w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu kwietniu 2019 roku.
 
§ 2
Osobom świadczącym pracę w ramach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:
      1)  przewodniczący Komisji -1710,00 zł
      2)  sekretarz Komisji -1650,00 zł
      3)  członek Komisji -1100,00 zł
 
§ 3
1. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na
   studia wyższe (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) przysługuje
   wynagrodzenie:
     1)   przy liczbie kandydatów do 100 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 800,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 700,00 zł
          c)   członek Komisji - 300,00 zł
     2)   przy liczbie kandydatów od 101 do 300 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 900,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 800,00 zł
          c)   członek Komisji - 400,00 zł
     3)   przy liczbie kandydatów od 301 do 500 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 1000,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 900,00 zł
          c)   członek Komisji - 500,00 zł
     4)   przy liczbie kandydatów od 501 do 1000 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 1200,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 1100,00 zł
          c)   członek Komisji - 700,00 zł
     5)   przy liczbie kandydatów od 1001 do 1500 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 1400,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 1300,00 zł
          c)   członek Komisji - 900,00 zł
     6)   przy liczbie kandydatów od 1501 do 2000 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 1600,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 1500,00 zł
          c)   członek Komisji - 1100,00 zł
     7)   przy liczbie kandydatów ponad 2000 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 1700,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 1600,00 zł
          c)   członek Komisji - 1200,00 zł
2. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na
    studia doktoranckie (trzeciego stopnia) przysługuje wynagrodzenie:
     1)   przy liczbie kandydatów do 25 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 300,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 200,00 zł
          c)   członek Komisji - 100,00 zł
     2)   przy liczbie kandydatów od 26 do 50 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 400,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 300,00 zł
          c)   członek Komisji - 200,00 zł
     3)   przy liczbie kandydatów ponad 50 osób:
          a)   przewodniczący Komisji - 500,00 zł
          b)   sekretarz Komisji - 400,00 zł
          c)   członek Komisji - 300,00 zł
 
§ 4
1.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia wyższe.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (trzeciego stopnia).
 
§ 5
1. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje
    wynagrodzenie w kwocie:
       1) 1800,00 zł – w rekrutacji letniej,
       2)   600,00 zł – w rekrutacji śródrocznej.
2. Liczbę osób do pracy w Wydziałowym Zespole Rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach
    ustala prorektor właściwy ds. rekrutacji z zastrzeżeniem, że Sekretarz Wydziałowej Komisji
    Rekrutacyjnej koordynuje pracami Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego i wchodzi w jego skład. 
 
§ 6
1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu, za każdego kandydata ubiegającego
    się o przyjęcie na studia wyższe, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie
    w wysokości po 20,00 zł.
2.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z dyscypliny naukowej, za każdego kandydata
    ubiegającego się o przyjęcie na studia doktoranckie (trzeciego stopnia), członkowie Komisji
    Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości po 10,00 zł.
 
§ 7
Za przeprowadzenie egzaminu predyspozycji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
   1)  przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów – po 1100,00 zł
   2)  przy liczbie - od 26 do 50 przeprowadzonych egzaminów – po 1200,00 zł
   3)  przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów – po 1300,00 zł
 
§ 8
1.  Osobom świadczącym pracę w ramach Punktu Obsługi Kandydata przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 750 zł miesięcznie, wypłacane w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
    październik 2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Nauczycielom akademickim, należność, o której mowa w ust. 1, wypłacona będzie w formie
    dodatkowego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie jest wypłacane z dołu.
3.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, należność, o której mowa w ust. 1,
    wypłacona będzie w formie dodatku specjalnego.
 
§ 9
1. Pracownikom jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji na studia wyższe
    oraz jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. informatycznej obsługi studiów,
    świadczącym pracę związaną z merytorycznym i technicznym przygotowaniem i zapewnieniem
    prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, przysługuje
    wynagrodzenie w kwocie 750 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku specjalnego
    w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2018 roku, a w rekrutacji
    śródrocznej w miesiącach: grudzień 2018 roku oraz styczeń, luty, marzec 2019 roku.
2. Osobom świadczącym pracę związaną z obsługą informatyczną i serwisową procesu rekrutacji
    przysługuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku specjalnego
    w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2018 roku.
 
§ 10
1.  Wszystkie wartości wymienione w niniejszej decyzji są kwotami brutto.
2.  Wynagrodzenia członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
    Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, pracowników Punktu Obsługi
    Kandydata oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego
    funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej
    za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe pokrywane są
    z przychodów Uczelni określonych w art. 98 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.   Dokumenty, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie za udział w pracach
    Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji
    Egzaminacyjnych, związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe, podlegają
    sprawdzeniu pod względem formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej
    ds. rekrutacji na studia wyższe.
4.   Dokumenty, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie za udział w pracach związanych
    z postępowaniem rekrutacyjnym na studia doktoranckie, podlegają sprawdzeniu pod względem
    formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji na studia
    doktoranckie (trzeciego stopnia).
 
§ 11
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
REKTOR  
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2018
Data publikacji:
14.08.2018 12:14
Data aktualizacji:
14.08.2018 12:16
Liczba wyświetleń:
1131
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec37.doc84 KB