Wersja strony Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 sierpień, 2018 - 13:06

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
1)  § 8 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) Zespół Audytu Wewnętrznego”
2)  § 12 otrzymuje brzmienie:
㤠12
Zespół Audytu Wewnętrznego
1.  Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy niezależne i obiektywne wspieranie Rektora
    w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności
    kontroli zarządczej w jednostce, w szczególności:
       1)  opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka
           w zidentyfikowanych obszarach działalności Uniwersytetu,
       2)  realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,
       3)  realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora oraz przeprowadzanie audytu
           zleconego przez uprawnione podmioty;
       4)  realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie
           funkcjonowania Uniwersytetu,
       5)   monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków zgłoszonych w wyniku przeprowadzonych zadań
           audytowych, w tym czynności doradczych,
       6)   przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń sformułowanych w wyniku
           przeprowadzonych zadań audytowych,
       7)   sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
       8)   sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu,
       9)   współpraca z audytorami zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań,
     10)    opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur prowadzenia audytu wewnętrznego
            w Uniwersytecie.
 
2. Organizację i tryb pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadana odrębnym zarządzeniem Rektora.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
02.08.2018 13:06
Data aktualizacji:
02.08.2018 13:06
Liczba wyświetleń:
1574
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz55.docx16.5 KB