Wersja strony Studencki Ruch Naukowy z dnia 12 grudzień, 2007 - 07:57

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 12 grudzień, 2007 - 07:57

 

 

Prof. dr hab. Antoni Jarczyk Olsztyn, 12.06.2007r.

Pełnomocnik Rektora

ds. Kół Naukowych

Sprawozdanie

z działalności Kół Naukowych UWM w Olsztynie w roku akademickim 2006/2007

(sprawozdanie przedstawione w dniu 12.06.2007r. podczas corocznego spotkania opiekunów i przewodniczących KN z prorektorem ds. studenckich prof. dr hab. Januszem Piechockim)

To już ósmy rok działalności naszego Uniwersytetu a także ósmy rok działalności Kół Naukowych w nowej strukturze organizacyjnej. Jak już kilkakrotnie podkreślałem studencki ruch naukowy jednak istniał w połączonych uczelniach znacznie wcześniej sięgając roku 1951. W tym to roku, w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, z inicjatywy Pani prof. Janiny Wengris powstało Naukowe Koło Zoologów, Naukowe Koło Drobiarzy i Naukowe Koło Ochrony Roślin. Już wówczas stało się oczywistym, że część studentów chce wiedzieć więcej oraz, że pragnie towarzyszyć naukowcom w pracach badawczych. Dążenie to realizowane jest obecnie w141 zarejestrowanych kołach naukowych. W ostatnim roku zarejestrowanych zostało 12 nowych kół. Obecna liczba kół na poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

1. Bioinżynierii Zwierząt 8 przybyły 2 koła

2. Biologii 14

3. Geodezji i Gosp. Przestrz. 5

4. Humanistyczny 28 przybyły 2 koła

5. Matematyki i Informatyki 1

6. Medycyny Weterynaryjnej 10 przybyło 1 koło

7. Nauk Technicznych 6 przybyło 1 koło

8. Nauki o Żywności 8 przybyło 1 koło

9. Ochrony Środowiska i Ryb. 6 przybyło 1 kolo

10. Nauk Społecznych i Sztuki 20 przybyły 2 koła

11. Kształtowania Środ. i Rol. 10

12. Nauk Ekonomicznych 5

13. Teologii 4

14. Prawa i Administracji 15 przybyły 2 koła

15. Ośrodek OLMAN 1

Z otrzymanych sprawozdań wynika, że czynnych kół w minionym roku akademickim było tylko 52 (11.06br. godz13).Tego roku udział aktywnych wynosi tylko 36,8%. Podkreślałem to już wielokrotnie, że niestety stale istnieje problem żywotności nowopowstałych kół. Dość często po zmianie zarządu,– praca w kole zamiera. Nieraz tej pracy nie stwierdzam nawet po otrzymaniu przez koło tzw. Rejestracji. W tym trudnym momencie opiekunowie- chyba nieraz z nakazu kierownika katedry- nie są w stanie pomóc swoim podopiecznym. Rola opiekunów w takich krytycznych okresach powinna wspomagać działalność. Widać jednak, że nie każdy to potrafi lub chce robić.

Działalność naukowa

Jak co roku najważniejszą częścią naszej pracy było zaprezentowanie dorobku naukowego i artystycznego podczas 36. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych.

Tego roku znów zwiększyła się liczba kół i referatów w porównaniu roku ubiegłego. Opublikowaliśmy w materiałach 249 referatów pochodzących od 166 kół i 46 uczelni. Referaty wygłoszono w 20 sekcjach i panelach.

Ubiegłego roku (2006) który uważaliśmy za rekordowy wygłoszono wówczas 228 referatów (czyli o 21 mniej niż w tym roku) pochodzących od 158 kół naukowych i 39 uczelni krajowych i zagranicznych.. Referaty wygłoszono wtedy 18 sekcjach i panelach.

Z kolei w roku 2005 wygłoszono 195 referatów (o 54 mniej niż w 2007r.) w 16 sekcjach i panelach, a w roku 2004 w 13 sekcjach. Możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że organizujemy największa studencką konferencję naukową w Polsce a w porównaniu do roku 2004 liczba uczestników i nadesłanych prac była o 33% większa. Wyrazy szczególnego uznania należą się członkom Naukowego Koła Biotechnologów pod przewodnictwem opiekunki dr inż. Iwony Bogackiej. Koordynacja wszystkich działań związanych z korespondencją, edycją materiałów, organizowanie wycieczki i ogniska to naprawdę dużo pracy i duży wysiłek. Dlatego kierujemy do Pani Doktor oraz członków NK Biotechnologów gorące wyrazy podziękowania i życzenia wielu sukcesów naukowych. Szczególne wyrazy podziękowania składam zarządowi komitetowi organizacyjnego w osobach:

Marek Łaszyn

Piotr Szwajca

Piotr Musiał

Michał Robak

Wojciech Szczechura

Bożena Łuńska

Krzysztof Sekuła

Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich kół, które współpracowały w organizacji 36. Seminarium.

W każdej sekcji i panelu Jury wybrało trzy najlepsze prace i dwa wyróżnienia. Wręczając nagrodzonym studentom dyplomy i nagrody przewodniczący Jury podkreślali, że najważniejszym jest fakt uczestnictwa w seminarium, możliwości oceny własnej pracy na tle innych a także opublikowanie swojej pracy w liczącej 558 stron materiałach 36. Seminarium. Umożliwia to dalsze doskonalenie swoich umiejętności rozwijanych w kole naukowym oraz późniejszej pracy magisterskiej a być może także podczas studiów doktoranckich. Tradycyjne spotkanie przy ognisku oraz wspólny wyjazd do zamku w Malborku utrwaliły zawarte nowe znajomości. Nie wspomnę oczywiście wspólnych chwil spędzonych z rozbawionymi naszymi studentami podczas Kortowiady. Szczególne uznanie i gratulacje należą się tym studentom, naszej uczelni, którzy zdobyli najwyższe uznanie jury:

I miejsce zdobyło: 5 kół, II 9 kół i III miejsca 8 koła (Ubiegłego roku odpowiednio 9; 8; 9.

Są to:

I miejsca

sekcje.nazwa

KN.nazwa

Sekcja Nauk Zootechnicznych i Weterynaryjnych

Panel zootechnika

Panel nauki weterynaryjne

Hodowców Koni

Fizjologów Klinicznych

Nauk Socjologicznych

Praw człowieka IUS HOMINI

Nauk Pedagogicznych –Panel I

Aktywizacji i Wspierania Animatorów „KAWA”

Nauk Ekonomicznych - Panel Makroekonomii

Ekonomia Międzynarodowa


--------

Za pracę przedstawioną jako tzw. Poster (plakat)

NK Entomologów KORTOPTERA

II miejsca


Nauk Humanistycznych

Historyków HISTORYKON

Nauk Społecznych

Socjologów

Nauk Politycznych i Prawnych

Polityków

Nauk Ekonomicznych-panel I

Ekonomia Międzynarodowa

Nauk Ekonomicznych- panel II

Ekonomia Międzynarodowa

Nauk Biologicznych - Panel Nauk Eksperymentalnych

Entomologów KORTOPTERA

Nauk Biologicznych

Biotechnologów

Nauk Zootechnicznych

Hodowców Bydła

Nauk Biologicznych

Nauk Humanistycznych- panel językoznawczy

Nauki o Żywności

Entomologów PASIKONIK

KN Polskiego Języka Migowego

KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej

III miejsca

sekcje.nazwa

KN.nazwa

Nauk Politycznych

Koło Kryminologii „ VESTIGUM”

Ochrony Środowiska

Koło Inżynierii Ekologicznej

Ochrony Środowiska

Koło Architektury Krajobrazu „ HORYZONT”

Nauk Technicznych

Koło Geodetów „SCITUS”

Nauk Biologicznych

Koło Naukowe Entomologów

Nauk Ekonomicznych

Koło Naukowe Makroekonomii

Nauk Pedagogicznych

Koło Naukowe Pedagogów „EDUCATIO”

Produkcji Roślinnej

Kolo Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych

W 36. seminarium brali udział studenci z 40 uczelni krajowych i 6 zagranicznych (31 i 8 w 2006r) . Ukazuje to poniższe zestawienie.

UNIWERSYTETY i Akademie Przyrodnicze

Olsztyn: 86

Gdańsk: 4

Rzeszów: 1

Łódź: 5

Szczecin: 2

Wrocław: 24

Poznań: 11

Warszawa: 3

Białystok: 7

Toruń: 1

 

AKADEMIE ROLNICZE:

SGGW: 5

Lublin: 17

Kraków: 6

Szczecin: 4

Poznań: 3

 

INNE AKADEMIE:

Akademia Podlaska w Siedlcach: 3

Akademia Morska w Gdyni: 3

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: 1

Akademia Świętokrzyska w Kielcach: 1

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku: 1

 

POLITECHNIKI:

Warszawa (WAT): 2

Opole: 4

Białystok: 2

Częstochowa: 3

Łódź: 2

Katowice : 2

 

INNE UCZELNIE:

PWSZ Legnica: 2

WSZ Tarnów: 4

WSE-S Ostrołęka : 3

PWSZ Jarosław: 1

WSK i Zarz. Poznań: 1

PWSZ Racibórz: 1

WSZ Gniezno: 1

PWSZ Piła: 1

PWSZ Krosno:

Szkoła Wyższa Elbląg: 1

 

ZAGRANICZNE:

Beykent University Istanbul/WSH Radom : 1

Precarpatian National University (Ukraina): 11

Słowacja (Nitra) : 2

Białoruś (Grodno): 6

Białoruś (Mińsk): 8

Czech University of Life Praga: 3

Jak widać z naszej uczelni liczba zgłoszonych referatów wynosiła 86.Było to trochę mniej niż ubiegłego roku w którym nasi studenci wygłosili 95 referatów, a 2 lata temu 82 referatów. Jako, że ogólna liczba referatów była większa niż w 2006r. zwiększyliśmy liczbę sekcji i paneli, do 20 wobec 18 w roku 2006.

Cieszy fakt, że mamy sporo gości z zagranicy głównie zza wschodniej i południowej granicy.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim opiekunom naukowym za ich całoroczną pracę w kołach. Realizujecie najlepszą i najbardziej efektywną formę kształtowania twórczej osobowości młodych ludzi. Tworzycie najbardziej cenne związki w relacjach Mistrz–Uczeń. Jedyną nagrodą za poświęcone godziny jest to, że otaczacie się studencką elitą intelektualną, co jest wartością godną poniesionego wysiłku.

Składam także serdeczne podziękowania członkom Jury za realizację powierzonego Wam niełatwego zadania. Ocena kilkunastu bardzo wyrównanych prac w obrębie sekcji lub panelu to duża umiejętność i odpowiedzialność. Niezwykle istotnym były zadawane przez Jury pytania, które czyniły, że referujący mógł wykazać się dodatkową wiedzą.

Seminaria pozauczelniane

Jak co roku najwięcej naszych studentów wyjechało na seminarium KN organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Do Wrocławia wyjechały 43 osoby. Z kolei do Akademii i Uniwersytetów Rolniczych w Siedlcach, Poznaniu, Lublinie i Krakowie, Uniwersytetów w Łodzi, Katowicach, Warszawy wyjechało 76 osób. Łącznie wyjechało więc 119 studentów do uczelni krajowych a ponadto 21 do uczelni zagranicznych (Berdyańsk na Ukrainie, Nitra w Słowacji, Grodno na Białorusi, Tarta w Estonii).

Dość często studenci biorą udział w konferencjach naukowych organizowanych przez katedry. Jest to cenny sposób łączenia się w programach badawczych z pracownikami naukowymi. Następuje integracja pokoleniowa prowadząca często do długoletnich kontaktów dawnych mistrzów z byłymi wychowankami. Studenci z Kół Naukowych z KN Drobiarzy, Biotechnologii, Trzody Chlewnej, Zarządzania Jakością, Gospodarki Nieruchomościami , Architektów Krajobrazu ”Horyzont”, Entomologów „KORTOPTERA” zajęli I, II i III miejsca. Było to podstawą – podobnie jak w latach poprzednich do dodatkowego wyróżnienia przez Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Janusza Piechockiego. Chcielibyśmy, by na wszystkich seminariach wyjazdowych prace były oceniane przez jury. Studenci uczą się- poprzez decyzje jury-co w zaprezentowanych pracach było ważne i godne wyróżnienia.

Indywidualna działalność naukowa i artystyczna kół

Bardzo znaczącym dorobkiem może poszczycić się młode NK Pielęgniarstwa. Opublikowano dwie prace ankietowe m.in. Pt. „Studencka koncepcja antykoncepcji”. Współpracują z Okręgową Izbą Pielęgniarstwa, udzielają wywiadów w radiu.(opiekun mgr Zofia Jurczyk)

NK Ukrainistów opublikowali 6 artykułów, mają swój zespół „Ipreżdy vika”, który śpiewał na III Festiwalu Piosenki Słowiańskiej W Poznaniu. Mieli także spotkania z ambasadorem Ukrainy w Polsce. (Opiekun: dr Igor Brewka)

Koło Naukowe Marketingu 17.05. 2007r. zorganizowało Seminarium „Marketing w sporcie” z udziałem wielu znanych sportowców (opiekun – dr J. Michalak).

Koło Naukowe Florystów oraz Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych w dniu 27 października 2006 r. zorganizowało wernisaż pt.: „Wakacyjne zauroczenie”. Członkowie Koła zaprojektowali i wykonali kwietnik sezonowy przed rektoratem (opiekunowie: Prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska, dr Beata Płosza).

Naukowe Koło Politologów zorganizowało 22 kwietnia 2006r. IV Studenckie Forum naukowe p.t.: „Bliskie sąsiedztwo- dalekie sojusze”. Jak zwykle przedstawiono tam bardzo ciekawe referaty dotyczące naszej politycznej rzeczywistości (opiekun dr Adam Hołub)

Koło naukowe Pedagogów Katedry Pedagogiki Ogólnej zorganizowało po raz trzeci wspólnie z Helsińska Fundacją Praw Człowieka objazdowy Festiwal Praw Człowieka w filmie Watch Docs. Festiwal odbył się w dniach 1-4 kwietnia 2007r. (opiekun mgr Adriana Matuszewska).

NK Filologii Polskiej 25.o4.07 zorganizowało seminarium Pt. „Co cepry jedzą i gdzie śpią” ( opiekun: dr Iza Matysiak)

Naukowe Koło Antropologii Kultury 11.01.2006r. zorganizowało na Wydziale Teologii „Oblicza Islamu Afrykańskiego a także III Międzynarodowe Forum Dialogu Kultur (op. dr hab. Jacek Pawlik).

Członkowie NK Entomologów KORTOPTERA było organizatorem w dniach 20-21.10.2006r. Krajowego Przeglądu Kół Naukowych Przyrodników.

Członkowie Studencko-Doktoranckiego Naukowego Koła Ekologów 17 lica 2006r. zorganizowali dwie akcje. II Mini-Eko Piknik z Kłobukiem na ryku starego miasta. Malowano na szkle kłobuki oraz prezentowano owady wodne. Był także konkurs z nagrodami. Druga akcja odbyła się w Kortowie pod hasłem „Posprzątajmy nasze miasteczko studenckie. Imprezę połączono ze zbieraniem makulatury a spotkanie zakończono ogniskiem. Zorganizowano także dzień chruścika. (opiekun prof. dr hab. Stanisław Czacharowski).

Członkowie Koła Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA zrealizowali wiele inicjatyw jak: nawiązanie kontaktów z członkami świetlicy romskiej, KAWOWE filmowe spotkania, warsztaty „bembniarskie” i inne.

Ze sprawozdań indywidualnych kół wynika, że organizowanych jest jeszcze wiele innych inicjatyw. Nie sposób przytoczyć wszystkie z nich. Zwykle są to warsztaty terenowe , inwentaryzacje, pokazy i wystawy, przeglądy i pomoc w pracach katedry.

Wiele kół tradycyjnie organizuje zebrania choinkowe, mikołajkowe czy też wielkanocne oraz ogniska. Spotkania takie są potrzebne i ważne. W przyjemny sposób można spędzić w gronie przyjaciół, kolegów i koleżanek kilka chwil. Jest też czas na wspomnienie i określenie planu działania. Dziękuję z tego miejsca za zaproszenia na tego rodzaju spotkania. Czynię to jednak sporadycznie, gdyż obowiązki mam również w godzinach wieczornych. Tym niemniej proszę o zawiadomienie, że takie spotkania się odbywają.

Obozy naukowe

Ubiegłego roku 29 kół naukowych zorganizowało obozy naukowe w różnych częściach kraju, a nawet za granicą. SKN Polskiego Języka Migowego zorganizowali swój obóz z głuchoniemymi w Słowacji. Wiele kół podczas obozów naukowych realizuje tematy związane z działalnością ochrony środowiska gmin. Są w ten sposób częściowo finansowane ze źródeł spoza uczelni. Tego roku 33 koła złożyło wnioski o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zwykle oscyluje w granicach 1500 – 2500 zł. Podobnie jak ubiegłego roku górną kwotę otrzymają koła zaangażowane w komitecie organizacyjnym 36. seminarium lub których członkowie otrzymali I miejsca na seminarium uczelnianym i poza uczelnianym. Coraz częściej organizowane są zagraniczne obozy lub wyprawy naukowe , głównie na Białoruś i Ukrainę. Obozy takie łączą się jednak z koniecznością otrzymania dotacji od sponsorów.

Działalność edytorska

W tym roku ujawniło się działalnością edytorska trzy wydawnictwa, a mianowicie czasopismo pod tytułem „Lub czasopismo”, „ Adelon” oraz ”Vox Historiae”. Do niedawna istniały a może jeszcze istnieją „Modus” i „Organ”, Niestety wiele czasopism tzw. powielaczowych przerwało działalność. Grupy entuzjastów tworzących zespół redakcyjny kończą studia, a następców o silnej woli działania brak.

27 kół naukowych posiada swoją stronę internetową. Znaleźć je można na głównej stronie internetowej UWM i pod hasłem „Studenci” i „Samorząd i koła naukowe”.

Roczne sprawozdanie z działalności wszystkich kół można znaleźć poprzez witrynę „Studenci”, a następnie „Ważne strony” i „Studencki Ruch Naukowy”.

Niektóre koła prowadzą pięknie swoje strony, niektóre zaś od kilku lat nie wprowadzają nowych informacji, mimo, że błagają o to w zapiskach byli członkowie chcący się coś dowiedzieć o swoim kole. Apeluję w imieniu tych, którzy czują się jeszcze związani z dawną uczelnią i kołem, by nie robić starszym koleżankom i kolegom zawodu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Wytworzył:
Prof. dr hab. Antoni Jarczyk
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.06.2007
Data publikacji:
12.12.2007 07:57
Data aktualizacji:
12.12.2007 07:57
Liczba wyświetleń:
5402
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument