Nr 50/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 
 
Na podstawie art. 160a ust. 1, w związku z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w załączniku nr 1, w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
    zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
    2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
    rozporządzenie o ochronie danych).”,
 
2)  w Załączniku nr 2:
    a)  w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
        „6. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników danej grupy zajęciowej, Uczelnia zastrzega
        sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości opłaty, o której mowa w ust.1. O zmianie
        wysokości opłaty, uczestnik powiadamiany jest pisemnie.”,
    b)  § 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6
Warunki rozwiązania umowy
1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu, począwszy od dnia …. roku....
2.  Umowa może być rozwiązana przez Uczelnię w przypadku nieuruchomienia kursu z powodu
    niedostatecznej liczby zakwalifikowanych kandydatów.
3.  Uczestnik kursu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
   
rezygnacji z kursu.
4.  Rozwiązanie umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 3 jest skuteczne z chwilą otrzymania przez
    Uniwersytet pisemnego wniosku o rezygnacji z kontynuowania kursu.
5.  W przypadkach innych niż określony w ust. 3, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą skreślenia
    Uczestnika z listy uczestników kursu.”,
   c)  w § 7:
          -   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „1. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, Uczelnia zwraca Uczestnikowi kursu wniesioną
         opłatę w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.”,
          -   dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
         „4a. Wysokość zwrotu wniesionej opłaty za niezrealizowaną część zajęć uwzględnia koszty
         przelewu lub przekazu.”,
 
   d)  w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „ 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
       zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
       2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
       rozporządzenie o ochronie danych).”,
 
3)  w Załączniku nr 3, w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „ 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
    zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
    2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
    rozporządzenie o ochronie danych).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
19.07.2018 10:28
Data aktualizacji:
19.07.2018 10:28
Liczba wyświetleń:
1428
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz50.docx17.72 KB