Nr 47/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...

 
Zarządzenie Nr 47/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2018 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie
wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich (ze zm.)
 
Na podstawie art. 195 ust. 10, w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich
(ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 

1)  w Załączniku Nr 1, w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Doktorant wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych).”,
 

2)  w Załączniku Nr 2, w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Doktorant wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych).”,
 

3)  w Załączniku Nr 3:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków odpłatności za studia prowadzone w  języku polskim/angielskim* na podstawie art. 43 ust.4 pkt 2 oraz art. 195 ust. 10 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2183 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125) zwanego dalej rozporządzeniem.”,

b) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku przekroczenia terminu opłaty, Uniwersytet wzywa do bezzwłocznego uregulowania należności, a w przypadku niedopełnienia przez Doktoranta tego obowiązku, Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich .”,

c) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Doktorant wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych).”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
19.07.2018 09:57
Data aktualizacji:
19.07.2018 10:03
Liczba wyświetleń:
2234
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz47.docx17.76 KB