Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 177

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 177

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

1.    W § 1 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Uniwersytet promuje własną działalność i osiągnięcia za pośrednictwem:

1)    środków masowego przekazu,

2)    transportu publicznego,

3)    studenckich, młodzieżowych i dziecięcych zespołów sportowych, tanecznych oraz chórów,

4)    innych jednostek prowadzących działalność sportową lub kulturalną,

5)    wydawnictw (foldery, informatory, albumy, czasopisma),

na zasadach określonych w decyzjach organów Uniwersytetu lub zawieranych umowach.”.

 

2.    § 37 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty, katedry, zakłady i kliniki.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 tworzy, przekształca i znosi Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału i Senat.

3. Wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostek wymienionych w ust. 1 powinien zawierać: określenie celu i zakresu działalności naukowej lub artystycznej i dydaktycznej tych jednostek, źródła finansowania działalności jednostki, strukturę organizacyjną, skład osobowy.

4. W przypadku zniesienia jednostki wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz określać terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność znoszonej jednostki.

5. Szczegółowy zakres działania jednostek, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.”.

 

3.    W § 41 wprowadza się zmiany:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki pozawydziałowe mogą funkcjonować jako instytut, centrum, katedra, zakład (klinika), ośrodek, studium oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii”.

- ust. 3 uchyla się.

 

4.    W § 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Radzie przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej, a w przypadku centrum transferu technologii, osoba wybrana przez członków rady na funkcję przewodniczącego. Przewodniczący rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.”.

 

5.    § 48 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownikami wydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu (kliniki).

2. Kierownikami pozawydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, dyrektor centrum, dyrektor akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, kierownik ośrodka i kierownik studium.”.

 

6.    W § 49 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kierowników jednostek, o których mowa w § 48 ust. 1 i 2 powołuje rektor na okres 5 lat.

2. Kierownikami jednostek, o których mowa w § 48 ust. 1 mogą być osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy”.

 

7.    § 50 skreśla się w całości.

 

8.    § 51 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 i 2, kierują działalnością podległych jednostek i są przełożonymi pracowników w nich zatrudnionych.

2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiadają za właściwy dobór i rozwój kadry jednostek, realizację wyznaczonych jednostce zadań, za majątek i przydzielone środki finansowe oraz za warunki pracy zgodnie z wymogami bhp i p.poż.

3. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów pozawydziałowych, dyrektorów centrów określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.”.

 

9.    W § 58 skreśla się ust. 2.

 

10.           § 67 otrzymuje brzmienie:

„1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora w dziedzinie nauki lub sztuki oraz pełniła lub pełni funkcję kierownika projektu badawczego finansowanego ze środków uzyskanych spoza Uniwersytetu.

3. Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego w okresie po uzyskaniu tytułu powinien ponadto:

1)    posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne wskazujące na jego istotny wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej lub artystycznej, potwierdzony przynajmniej jedną pozytywną opinią o dorobku naukowym lub artystycznym, przedstawioną przez osobę posiadającą tytuł profesora z danej dziedziny, zatrudnioną poza Uniwersytetem,

2)    pełnić funkcje promotora w co najmniej jednym zakończonym przewodzie doktorskim.

4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę jest posiadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki lub sztuki.”.

 

11.           § 68 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest posiadanie tytułu naukowego profesora lub posiadanie stopnia doktora habilitowanego oraz odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego następuje na czas określony trwający nie dłużej niż 5 lat lub na czas nieokreślony.

3. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego przedłuża się na czas nieokreślony osobie, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)    zostało wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora,

2)    kandydat znacząco powiększył swój dorobek naukowy lub artystyczny od czasu zatrudnienia po raz pierwszy,

3)    istnieje potrzeba wzmocnienia dyscyplin lub kierunków studiów niezbędnych do rozwoju Uniwersytetu.

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 3 dalsze zatrudnienie jest możliwe wyłącznie na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę.

5. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone pozytywną opinią Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę na wniosek dziekana, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału i Senat.

6. Osobom wymienionym w ust. 1 pełniącym funkcje organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zastępców okres zatrudnienia przedłuża się o okres ich kadencji.”.

 

12.           § 71 otrzymuje brzmienie:

„1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na podstawie umowy o pracę.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

3. Z osobą spełniającą warunki określone w ust. 2 zawiera się po raz pierwszy umowę o pracę na okres jednego roku, a następnie na okresy nieprzekraczające 3 lat.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 może być przedłużona po uzyskaniu przez asystenta pozytywnej oceny komisji oceniającej.

5. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia doktora nie powinien przekroczyć 8 lat.

6. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony jest posiadanie stopnia doktora.

7. Do okresu o którym mowa w ust. 5 nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz służby wojskowej lub zastępczej.”.

 

13.           W § 78 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego następuje na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału oraz opinii Senatu.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę oraz na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich następuje na wniosek dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.”.

 

14.           § 100 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywa w sprawie wprowadzania zmian do Statutu przysługuje członkom Senatu.

2. Projekty zmian Statutu dotyczące Wydziału Teologii muszą uzyskać akceptację Wielkiego Kanclerza Wydziału.

3. Wniosek w sprawie proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem składa się do Rektora. Rektor po pozytywnym zaopiniowaniu kieruje wniosek do Komisji Statutowej.

4. Projekt zmian w Statucie przedstawia na posiedzeniu Senatu przewodniczący Komisji Statutowej.

6. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu większością co najmniej 2/3 głosów

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 12:39
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:51
Liczba wyświetleń:
6500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument