Nr 45/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
 
Zarządzenie Nr 45/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Regulaminie), stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      „2. Oceny pracowników na stanowiskach kierowniczych dokonuje się rok po terminie oceny
      pozostałych pracowników. Zapis ten dotyczy również kierowników, o których mowa w § 49
      ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz osób zatrudnionych
      na samodzielnych jednoosobowych stanowiskach pracy.”
  2)   w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
      „4. We wszystkich sprawach, które nie są uregulowane w Regulaminie przeprowadzania ocen
      okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-
      Mazurskiego w Olsztynie, rozstrzyga  Rektor.”
§ 2
1.  Pierwszą ocenę okresową pracowników, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, przeprowadza
    się do 31 października 2018 r.
2.  Termin przekazania arkuszy oceny do jednostki właściwej do spraw kadr upływa w dniu
    17 listopada 2018 r.
§ 3
1.   Dokonując oceny, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, nie przeprowadza się ankiety, o której
    mowa w § 8 ust. 6, w przypadku, gdy w jednostce zatrudnionych jest mniej niż 3 pracowników
    niebędących nauczycielami akademickimi uprawnionych do wypełnienia ankiety.
2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Oceniający dokonuje oceny w konsultacji z pracownikami
    zatrudnionymi w jednostce.
§ 4
Realizację zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu do spraw kadr.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 08:44
Data aktualizacji:
02.07.2018 08:44
Liczba wyświetleń:
1320
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz45.docx23.7 KB