Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS

 
Zarządzenie Nr 44/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie, z późn. zm.), w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
 
§1
W Zarządzeniu Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów
w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
(ze zm.), dokonuje się następujących zmian:
1.    w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Student/doktorant, w terminie:
          - w semestrze zimowym - nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć semestru letniego,
             określonego w ramowej organizacji roku akademickiego,
          - w semestrze letnim – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej
             poprawkowej,
          zgłasza, w systemie USOSweb, program studiów (semestr/rok) do rozliczenia. Zgłoszenie
          programu do rozliczenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności
          wszystkich danych w systemie USOSweb”;
 2.  w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4.  W przypadku niezgłoszenia programu studiów do rozliczenia w terminie, o którym mowa
           w ust. 3, rozliczenie semestru/roku następuje na podstawie niepotwierdzonych przez
           studenta/doktoranta danych w systemie USOS.”
 
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 08:20
Data aktualizacji:
02.07.2018 08:21
Liczba wyświetleń:
1323
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz44.docx17.54 KB