Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 37/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 736 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia
    dla studentów określa
załącznik nr 1.
2.  Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich określa
     załącznik nr 2.
3.  Opłaty za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich określa załącznik nr 3.
4.  Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych
     planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
     drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, z uwzględnieniem
     wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 4.
5.  Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich według dziedzin
     nauki i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich, z uwzględnieniem wskaźnika
     kosztochłonności, określa
załącznik nr 5.
6.  Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu w ramach interdyscyplinarnych studiów
     doktoranckich w zakresie biogospodarki oraz biologii i biotechnologii dla uczestników studiów
     doktoranckich, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa
załącznik nr 6.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą
    oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się
    na kwotę 12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
4.Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się
    na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie
    bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa
    ustala się na kwotę 12,00 zł.
 
§ 3
1.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie godziny dydaktycznej przedmiotu z zakresu:
    kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych przygotowujących doktoranta
    do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności zawodowych
    przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym
    ustala się na kwotę 23,00 zł.
2.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie godziny dydaktycznej języka obcego
    (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego) ustala się na kwotę 23,00 zł.
 
§ 4
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot, powiększoną o 20%.
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 150,00 złotych.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
15.06.2018 13:49
Data aktualizacji:
15.06.2018 13:49
Liczba wyświetleń:
1535
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37.docx16.19 KB
Zal1Zarz37.docx21.28 KB
Zal2Zarz37.docx12.89 KB
Zal3Zarz37.docx17.19 KB
Zal4Zarz37.docx20.72 KB
Zal5Zarz37.docx14.38 KB
Zal6Zarz37.docx13.12 KB