Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmiń

 

 
Zarządzenie Nr 41/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 czerwca 2018 roku
 
w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”

 

 

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się następuje:
 
§ 1
1.  Ustala się wzór druku: „Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej
    jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”,
    stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2.  Samooceny działalności jednostki, o której mowa w ust. 1, dokonuje Wydziałowy Zespół ds.
    Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki
    ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.
 
§ 2
1.  Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2:
       1) sporządza, corocznie do 30 listopada,  sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za poprzedni
           rok akademicki wraz z analizą mocnych i słabych stron oraz informacją na temat realizacji zaleceń
           i rekomendacji na dany rok akademicki i przedstawia je radzie podstawowej jednostki
           organizacyjnej lub odpowiednio radzie jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,
           jednocześnie rekomendując działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia
           oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
      2)   przesyła, corocznie do 15 grudnia, sprawozdanie do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości
           Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
      3)   odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.
2.  W realizacji zadań projakościowych, współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości
     Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz z Biurem ds. Kształcenia –
     Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.06.2018
Data publikacji:
15.06.2018 13:12
Data aktualizacji:
15.06.2018 13:13
Liczba wyświetleń:
1631
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz41.docx14.53 KB
ZalZarz41.doc163 KB