Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznych

Strona została usunięta dnia: 8 czerwiec, 2018 - 14:53

SPECJALISTA DS. STAŻY NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznych – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 
 
Opis stanowiska
  1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30.09.2022 r.
  2.  Główne zadania:
       1)   Przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia,
           harmonogramy, dzienniki zajęć, protokoły itp.).
       2)   Wsparcie procesu rekrutacji uczestników, nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną.
       3)   Organizacja i koordynacja działań zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania 16 - Moduł 6. 
           Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM
           w Olsztynie
, a w szczególności:
             a)    przygotowanie dokumentacji przyznawania stypendiów stażowych (w tym: formularze
                  aplikacyjne, program pobytu, ankiety ewaluacyjne, sprawozdania i inne),
             b)    przygotowanie projektu regulaminu przyznawania stypendiów stażowych,
             c)    organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów na wyjazdy stażowe,
             d)    przeprowadzenie rekrutacji wśród pracowników naukowo-dydaktycznych UWM.
       4)   Opracowywanie harmonogramów planowanego wsparcia dla uczestników projektu.
       5)   Współpraca z zagranicznymi i krajowymi instytucjami przyjmującymi, w których realizowane
            będą staże.
       6)   Monitoring wskaźników w ramach realizacji zadania.
       7)   Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań kwartalnych z postępów realizacji zadania
            dla Instytucji Pośredniczącej. 
       8)   Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi Wytycznymi.
       9)   Informowanie Kierownika Projektu o postępie realizacji działań, ewentualnych opóźnieniach
           i zagrożeniach.
      10)  Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
      11)  Obsługa organizacyjno-administracyjna spotkań zespołów w ramach projektu.
      12)  Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
      13)  Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
            w Uniwersytecie.
 
Wymagania obowiązkowe:
       1)   Wyższe wykształcenie.
       2)   Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów finansowanych
            ze środków Unii Europejskiej.
       3)   Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
       4)   Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
       5)   Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność. 
 
Wymagania dodatkowe:
       1)   Doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
       1. CV i list motywacyjny.
       2. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
       3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
       4. Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych
           dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
       5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
           osobowych o treści: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznych”, w Centrum Innowacji
i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 15.06.2018 r. 
do godziny 14:30. 
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do CIiTT.
 
Inne informacje
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
08.06.2018 14:53
Data aktualizacji:
08.06.2018 14:53
Liczba wyświetleń:
1296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument