Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat

Strona została usunięta dnia: 8 czerwiec, 2018 - 14:46

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PROJEKTU 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Opis stanowiska
   1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30.09.2022 r.
   2.  Główne zadania:
        1)   Przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia,
            harmonogramy, dzienniki zajęć, protokoły itp.).
        2)   Wsparcie procesu rekrutacji uczestników, nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną.
        3)   Prowadzenie rejestru zawartych umów w projekcie.
        4)   Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w projekcie w trybach pozaustawowych
            zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS
            na lata 2014-2020.
        5)   Współpraca z koordynatorami wydziałowymi.
        6)   Bieżąca obsługa biura projektu.
        7)   Utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, uczestnikami,
            członkami zespołów.
        8)   Organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach
            zaplanowanych w projekcie.
        9)   Opracowywanie harmonogramów planowanego wsparcia dla uczestników projektu.
      10)    Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi Wytycznymi
      11)    Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
      12)    Obsługa organizacyjno-administracyjna spotkań zespołów w ramach projektu.
      13)    Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
      14)   Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
            w Uniwersytecie.
 
Wymagania
   1)   Wyższe wykształcenie.
   2)   Minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji, nadzorowaniu i rozliczaniu projektów
       finansowanych z Unii Europejskiej.
   3)   Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
   4)   Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
    1.  CV i list motywacyjny.
    2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
    3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
    4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
         potwierdzających posiadane kwalifikacje.
    5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
         osobowych  o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
         w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
         z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
         w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
         i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
        (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracę dla
        potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
        29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępca kierownika projektu”,  w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,  w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godziny 14:30. 
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
08.06.2018 14:46
Data aktualizacji:
08.06.2018 14:46
Liczba wyświetleń:
1343
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument