Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat

Strona została usunięta dnia: 8 czerwiec, 2018 - 14:34

KIEROWNIK PROJEKTU 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 
Opis stanowiska
   1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30.09.2022 r.
   2.  Główne zadania:
      1)   Bieżące zarządzanie projektem.
      2)   Odpowiedzialność za pracę i funkcjonowanie Biura Projektu.
      3)   Podział zadań w zakresie zarządzania projektem.
      4)   Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi do obsługi projektu.
      5)   Nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych
          osobowych w projekcie
      6)   Kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji projektu.
      7)   Zwoływanie i prowadzenie spotkań zespołu zarządzającego projektem.
      8)   Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych
          dotyczących projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów
          określających ich związek z projektem.
      9)   Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami projektu, przepisami
          właściwych wytycznych i ustaw.
     10) Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektu
          wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń
          Instytucji Pośredniczącej.
     11) Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi i mieniem zgodnie
          z procedurami kontroli finansowej, prawa krajowego i Unii europejskiej, szczególnie w zakresie
          kwalifikowalności wydatków.
     12) Informowanie Komitet Sterujący o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu,
          a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
     13) Nadzór nad realizacją i monitorowaniem postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem
          rzeczowo-finansowym.
     14) Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu.
     15) Nadzór nad rekrutacją uczestników projektu.
     16) Składanie do IP Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.
     17) Udział w posiedzeniach komisji przetargowej.
     18) Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, przygotowywanie raportów z realizacji projektu.
     19) Analiza ryzyk realizacji projektu.
     20) Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
     21) Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
          w Uniwersytecie.
 
Wymagania
   1)   Wyższe wykształcenie.
   2)   Minimum 7 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym oraz nadzorowaniu
        i rozliczaniu projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.
   3)   Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z środków Unii
       Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania
       realizacji projektu.
   4)   Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
   5)   Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
   1.  CV i list motywacyjny.
   2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
   3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
   4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
       potwierdzających posiadane kwalifikacje.
   5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
       osobowych o treści: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko kierownika projektu”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,  w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godziny 14:30. 
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do CIiTT.
 
Inne informacje
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2018
Data publikacji:
08.06.2018 14:34
Data aktualizacji:
08.06.2018 14:34
Liczba wyświetleń:
1057
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument