Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 41/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)
wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w ust. 1 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
        „6) prof. dr hab. Wiesław PŁYWACZEWSKI,”
  2)     w ust. 17 po literze a kropkę zastępuje się przecinkiem,
  3)     dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
        „18) Wydział Prawa i Administracji:
                 a)     dr hab. Piotr CHLEBOWICZ,
                 b)     dr hab. JAKUB ZIĘTY,
                 c)      dr Monika KOTOWSKA.”
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
07.06.2018 13:32
Data aktualizacji:
07.06.2018 13:32
Liczba wyświetleń:
814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec41.doc61 KB