Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 38/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, z późn. zm.), § 17-18 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1501), Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia  22 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
    Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
    Gospodarczym i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących
    obywateli polskich,  mogą podejmować kształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    (dalej „Uniwersytet”) na studiach  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach
    magisterskich (dalej „studiach wyższych”) oraz studiach doktoranckich na zasadach odpłatności.
2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców określa
   załącznik nr 1.
3. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa
   załącznik nr 2.
4. Opłaty za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców
   określa załącznik nr 3.
5. Opłaty za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców
   określa załącznik nr 4.
6. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla
   cudzoziemców określa załącznik nr 5.
7. W przypadku opłat za powtarzanie przedmiotów przewidzianych planem i programem kształcenia
   na studiach wyższych i studiach doktoranckich, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące
   obywateli polskich.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 2-7, wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 2-7, wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia
   zajęć zgodnie z programem studiów.
10. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę
     na wniesienie opłaty w ratach.
11. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki.
12. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie
     z listy studentów/doktorantów.
13. Osoby podejmujące naukę wnoszą opłatę rekrutacyjną dla każdego podejmowanego kierunku
     studiów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie przepisami, w kwocie określonej decyzją
     Rektora dla roku akademickiego 2018/2019.

 
§ 2
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
  
§ 3
Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy cudzoziemcem, a Uniwersytetem.
  
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat.
  
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
06.06.2018 09:11
Data aktualizacji:
06.06.2018 09:13
Liczba wyświetleń:
1229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38.docx17.05 KB
Zal1Zarz38.docx20.84 KB
Zal2Zarz38.docx22.97 KB
Zal3Zarz38.doc96.5 KB
Zal4Zarz38.docx14.42 KB
Zal5Zarz38.docx13.11 KB
Zal4Zarz38.docx14.42 KB