UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu

Strona została usunięta dnia: 4 czerwiec, 2018 - 12:45

UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę ds. monitoringu – pełny etat

Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.
2.  Główne zadania:
 • Przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia, harmonogramy, protokoły itp.).
 • Przeprowadzanie zamówień publicznych w projekcie w trybach pozaustawowych zgodnie
  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 • Przygotowywanie projektów pism.
 • Bieżąca obsługa biura projektu.
 • Utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, uczestnikami, członkami zespołów.
 • Organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach zaplanowanych w projekcie.
 • Przygotowywanie części rzeczowej wniosku o płatność.
 • Monitorowanie wykorzystania infrastruktury B+R, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Monitorowanie postępu rzeczowego projektu, w tym monitorowanie wskaźników rezultatów
  i produktów projektu.
 • Monitorowanie postępu finansowego (cash flow) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym budżetem projektu.
 • Wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi Wytycznymi.
 • Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
 • Obsługa organizacyjno-administracyjna spotkań zespołów w ramach projektu.
 • Realizacja innych zadań wynikających z działalności CIiTT w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
Wymagania
1.  Wyższe wykształcenie.
2.  Minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
3.  Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu, przygotowaniu planu oraz
    w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu.
4.  Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących udzielania pomocy
    publicznej.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,  w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 14:30.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2018
Data publikacji:
04.06.2018 12:45
Data aktualizacji:
04.06.2018 12:45
Liczba wyświetleń:
1318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument