Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”

 
Zarządzenie Nr 34/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2018 roku
 
w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2183 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17
ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Teologii tworzy się „Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej”.
2.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
    pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie wychowania
    przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 1400,00 zł (słownie: tysiąc
    czterysta złotych 00/100).
6.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.
 
§ 2
„Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2018
Data publikacji:
16.05.2018 08:26
Data aktualizacji:
16.05.2018 08:28
Liczba wyświetleń:
1016
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz34.doc30 KB