Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea

 
Decyzja Nr 32/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2018 roku
 
w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 realizowanego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”,
nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pana prof. dr. hab. Bogdana Lewczuka.
 
§ 2
Kierownik projektu odpowiada za planowanie, podział zadań i nadzór nad merytoryczną oraz terminową realizacją projektu do momentu zamknięcia projektu, w tym w szczególności za:
    1)  zgodną z harmonogramem oraz budżetem realizację projektu, a w przypadku koniecznych zmian
        w harmonogramie - za ich uzgadnianie z instytucją wdrażającą,
    2)  właściwe i zgodne z umową oraz z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przyznanych
        środków,
    3)  realizowanie wydatków zgodnie z procedurami zamówień publicznych,
    4)  prawidłowe rozliczanie projektu do momentu zamknięcia i rozliczenia projektu z instytucją
        wdrażającą,
    5)  pracę i funkcjonowanie biura projektu,
    6)  identyfikowanie zagrożeń w realizacji projektu,
    7)  inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
    8)  zapewnienie terminowego rozliczania wydatków,
    9)  inicjowanie i nadzór działań informacyjnych i promujących projekt.  

§ 3
W zakresie swych obowiązków Kierownik Projektu podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu Sterującego. Szczegółowy wykaz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Projektu zostanie określony w ramach aktu mianowania oraz stosunku pracy.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
15.05.2018 13:31
Data aktualizacji:
15.05.2018 13:32
Liczba wyświetleń:
883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec32.docx20.99 KB