Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 233
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zachodzące w ostatnim okresie w kraju zmiany społeczno-gospodarcze, wymuszają na uczelniach coraz więcej przedsiębiorczości, a stąd nowe wyzwania w zakresie doskonalenia zarządzania ich funkcjonowaniem. Implikuje to konieczność zwiększania informatycznego wsparcia procesów zarządzania i ciągłego podnoszenia umiejętności pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w realizacji przypisanych im zadań. Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, uwzględniając zadania określone w Uchwale Nr 280 z dnia 30 czerwca 2005 r. stanowi się co następuje:

§ 1

    Senat uznaje informatyzację zarządzania uczelnią za jedno z priorytetowych obszarów działań w najbliższej przyszłości.

§ 2

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po dokonaniu wnikliwej analizy i ocena aktualnego stanu informatycznego Uniwersytetu uznaje za niezbędne wsparcie zarządzania Uczelnią w obszarach:

1.      kształcenia;

2.      działalności naukowo-badawczej;

3.      zasobów uczelni, a w szczególności:

·         finansów,

·         kadr,

·         infrastruktury.

§ 3

Mając na uwadze pilną potrzebę poprawy zarządzania uczelnią, Senat UWM w Olsztynie przyjmuje następującą strategię działań w zakresie informatyzacji:

  1. pilne opracowanie „Programu kompleksowej informatyzacji zarządzania uczelnią”;
  2. systematyczne doskonalenie techniczno-programowej infrastruktury informatycznej uczelni dla potrzeb zarządzania – prowadzone zgodnie z programem;
  3. określenie pożądanej wiedzy i umiejętności stosowania technologii informatycznych przez poszczególne grupy zawodowe pracowników administracyjnych;
  4. permanentne i obligatoryjne doskonalenie pracowników administracji w zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu;
  5. obligatoryjne uwzględnianie umiejętności stosowania technologii informatycznych w polityce kadrowej uczelni (zatrudnianie, płace, awanse);
  6. utworzenie zespołu specjalistów informatycznych odpowiedzialnego za informatyzację zarządzania uczelnią - z kierownikiem w randze zastępcy kanclerza.

§ 4

Senat uznaje za konieczne zapewnienie stosownego finansowania informatyki w budżecie uczelni.

§ 5

Nadzór nad procesem informatyzacji sprawuje prorektor ds. rozwoju uczelni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 11:48
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:38
Liczba wyświetleń:
2958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument