Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019

 
Decyzja Nr 28/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1608), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
na rok akademicki 2018/2019 w kwocie:
   1)  150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów,
       na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych,
       tj. na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
       w zakresie sztuki muzycznej,
   2)  85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe
       kierunki studiów.
 
§ 2
Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowany indywidualnie dla każdego kandydata i wskazany podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub gotówką w wyznaczonej kasie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 14:04
Data aktualizacji:
09.05.2018 14:05
Liczba wyświetleń:
849
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec28.docx17.29 KB