Nr 32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii

 
Zarządzenie Nr 32/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),
§ 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zawartą 11 grudnia 2017 roku pomiędzy: Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Biologii i Biotechnologii tworzy się stacjonarne interdyscyplinarne studia doktoranckie
    w zakresie biologii i biotechnologii w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinach naukowych
    biologia i biotechnologia.
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, trwają 4 lata i realizowane są w języku polskim oraz angielskim.
 
§ 2
1.  Do studiowania może być dopuszczona osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia lub jest
    beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia warunki rekrutacji określone przez Senat
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem”.
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Senat.
 
§ 3
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 09:53
Data aktualizacji:
09.05.2018 09:54
Liczba wyświetleń:
1052
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz32.docx16.01 KB