Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki

 
Zarządzenie Nr 31/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),
§ 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy: POWR.03.02.00-00-1034/16-00, Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”, zawartą 18 sierpnia 2017 roku pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie tworzy się stacjonarne interdyscyplinarne
    studia doktoranckie w zakresie biogospodarki, w następujących dziedzinach nauki:
     1)  biologicznych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  biologia,
         b)  biotechnologia,
     2)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  agronomia,
         b)  ochrona i kształtowanie środowiska,
         c)  rybactwo,
         d)  technologia żywności i żywienia,
         e)  zootechnika,
     3)  technicznych, w dyscyplinie naukowej:
         a)  inżynieria środowiska,
     4)  weterynaryjnych.
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, prowadzone będą wspólnie przez Wydziały: Bioinżynierii
    Zwierząt; Biologii i Biotechnologii; Kształtowania Środowiska i   Rolnictwa; Medycyny
    Weterynaryjnej; Nauki o Żywności oraz Nauk o Środowisku.
3.  Studia, o których mowa w ust. 1, trwają 4 lata i realizowane są w języku angielskim.
 
§ 2
1.  Do studiowania może być dopuszczona osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia lub jest
    beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia warunki rekrutacji określone przez Senat
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem”.
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Senat.
 
§ 3
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 09:40
Data aktualizacji:
09.05.2018 09:41
Liczba wyświetleń:
1153
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz31.docx16.31 KB