Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 29/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Nr 118/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
7 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany.
    1)  § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Zespół doradców – zespół powołany przez Kierownika
        Projektu, weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listy Uczestników/czek Projektu”;
    2)   § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Formy wsparcia oferowane w ramach Projektu dostosowane
        zostaną do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu na podstawie bilansu
        kompetencji i osobistych preferencji Uczestnika/czki.”;
    3)  § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Bilans kompetencji zostanie przeprowadzona przez doradcę
        zawodowego w ramach indywidualnych porad zawodowych i będzie punktem wyjścia do
        utworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju przez doradcę zawodowego lub doradcę
        ds. przedsiębiorczości”;
    4)  § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Indywidualny Plan Rozwoju stanowi element procesu udzielania
        wsparcia, który w zależności od preferencji i predyspozycji Uczestnika/czki będzie obejmował
        doradztwo zawodowe lub /i doradztwo ds. przedsiębiorczości:
                Doradztwo zawodowe dla studentów:
    1)  Kontynuację indywidualnego poradnictwa zawodowego (kontakt osobisty, mailowy
        lub telefoniczny). Łączna ilość godzin przewidziana na wsparcie w ramach indywidualnego
        poradnictwa zawodowego wynosi średnio 10 godzin dydaktycznych/Uczestnika/czkę (liczba
        godzin uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki);
    2)  3 warsztaty grupowe dla każdego Uczestnika/czki (min. 6 godzin dydaktycznych/warsztat).
        Warsztaty będą dotyczyły m.in. następujących zagadnień: Analiza rynku pracy połączona
        z diagnostyką kompetencji; Kto przegrywa i dlaczego? Błędy popełniane podczas rekrutacji;
        Szukać nie oznacza znaleźć (określenie profilu zawodowego) – warsztat z wyszukiwania ofert
        pracy, pisania CV, listu motywacyjnego. Budowanie własnej ścieżki kariery w firmie – kluczowe
        kompetencje oczami pracodawcy; Poznaj swoje mocne strony pod kątem przyszłej pracy.
;
    3)  Coaching kariery prowadzony przez doradcę zawodowego jako rozszerzenie usługi doradczej
        traktującej o rozwijaniu konkretnych kompetencji przydatnych do poruszania się po rynku pracy
        (w tym symulacja rozmów kwalifikacyjnych) – w formie spotkań grupowych (6 godzin
        dydaktycznych/warsztat) lub w uzasadnionych przypadkach – w formie spotkań indywidualnych
        z doradcą zawodowym. Uczestnik/czka może też skorzystać z symulacji rozmów
        kwalifikacyjnych w języku obcym (w formie warsztatu lub spotkań indywidualnych w wymiarze
        6 godzin dydaktycznych).
        Ponadto w ramach Projektu student/ka może skorzystać z:
          - udziału w targach pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie „Career Day”,
          - ofert pracy pozyskiwanych przez doradców zawodowych.
              Doradztwo z przedsiębiorczości dla studentów:
        Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z:
    1)  Indywidualne doradztwo biznesowe (jak rozpocząć działalność gospodarczą) wsparcie średnio
        10 h/Uczestnik/czka (liczba godzin uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki).   
        Doradztwo będzie dotyczyło m.in. niżej wymienionych zagadnień:
          - zakładanie firmy–analiza rynku, kreowanie pomysłu;
          - aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej;
          - możliwości finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.
        oraz
    2)  Warsztaty z przedsiębiorczości. Każdy Uczestnik/czka będzie mógł uczestniczy w dwóch
        warsztatach z niżej wymienionych:
          - Innowacyjne elementy prowadzenia działalności gospodarczej – Jak się wyróżnić
            (6 godzin dydaktycznych);
          - Ogólne zasady zakładania działalności gospodarczej (12 godzin dydaktycznych);
          - Sporządzanie biznesplanu (18 godzin dydaktycznych);
          - Zakładanie firmy typu spin off i start – up (6 godzin dydaktycznych);
          - Negocjacje w biznesie (6 godzin dydaktycznych).
        Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia zakresu tematycznego warsztatów i dostosowanie
        go do potrzeb Uczestników/czek Projektu.
     5)  § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Podczas rekrutacji Kandydatów/ek będzie przestrzegana
        zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
        z niepełnosprawnościami”.
    6)  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Od negatywnej decyzji w sprawie wyników rekrutacji
        Kandydatów/tek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie przysługuje prawo
        do wniesienia odwołania”. 
    7)  § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „O wyniku postępowania odwoławczego Kandydat/tka zostanie
        powiadomiony pisemnie w drodze decyzji”.
    8)  w § 8 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: „Podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika/czkę Projektu jest
        równoznaczne z ukończeniem udziału w projekcie, chyba że Uczestnik/czka wyraża gotowość
        do kontynuowania wsparcia w ramach zaplanowanej ścieżki”.
    9)  w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Kierownik Projektu jest uprawniony do skreślenia z listy
        Uczestnika/czki Projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub w przypadku
        podjęcia pracy bądź skreślenia z listy studentów/ek”.
  10)  w § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Decyzja Kierownika Projektu ws. skreślenia jest
        ostateczna”. 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 09:28
Data aktualizacji:
09.05.2018 09:28
Liczba wyświetleń:
1052
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz29.doc65.5 KB
ZalRegZarz29.doc371 KB
OUPZarz29.docx33.12 KB
DUZarz29.doc339.5 KB
koZarz29.doc362 KB