TECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH

Strona została usunięta dnia: 26 kwiecień, 2018 - 11:32

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko technologa
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Miejsce pracy Olsztyn
 
Opis stanowiska
1.   Przygotowanie i prowadzenie analiz laboratoryjnych i polowych
2.   Sporządzanie zestawień/raportów z prowadzonych prac laboratoryjnych.
3.   Bieżąca archiwizacja działalności projektowej i wyników badań.
4.   Bieżąca współpraca z zespołami badawczymi realizującymi projektowe zadania badawcze.
5.   Realizacja merytoryczna zadań projektowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie prac
      badawczych w projekcie.
6.   Dostarczanie informacji na rzecz projektu.
7.   Prowadzenie prac zgodnie z umową o dofinansowanie prac badawczych w projekcie.
8.   Inne prace na rzecz projektu.
9.   Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
10. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
 
Wymagania
1.  wykształcenie wyższe min. magisterskie o kierunku biotechnologia lub ochrona środowiska,
2.  min. 1 rok doświadczenia w zespole badawczym
3.  wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, konwersji biomasy do odnawialnych
     źródeł energii
4.  znajomość zagadnień z zakresu wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych na cele energetyczne
5.  znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
6.  bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz oprogramowania Statistica 12
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1.  Życiorys i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4.  Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
6.  Mile widziane referencje
7.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
     dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na technologa” w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719
Data dostarczenia dokumentów do dnia 8 maja 2018 roku, do godz. 14:30
 
Inne informacje 
1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
    rozpatrywane.
2. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
    rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
    powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
5. Praca w ramach projektu pt. „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów
    marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” (BIOmagic) finansowanego
   w ramach programu „Środowisko naturalne,  rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III.
6. Umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu.
7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
    Rektora bez podania przyczyny.
8. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2018
Data publikacji:
26.04.2018 10:47
Data aktualizacji:
26.04.2018 11:32
Liczba wyświetleń:
1081
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument