Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 1870 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 1)  w § 8 ust. 2:
     a)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:
         „6) Biuro Prawne”;
 2)  § 14 otrzymuje brzmienie:
㤠14
Biuro Prawne
1.  Biuro Prawne realizuje w szczególności zadania w zakresie:
     1)  sporządzania opinii na potrzeby Rektora, Prorektorów i Kanclerza oraz udzielania porad
         prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
     2)  informowania o stwierdzonych podczas przygotowywania opinii, zagrożeniach z tytułu podjęcia
         decyzji będącej przedmiotem opinii,
     3)  informowania organów Uniwersytetu o:
            a)  zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności Uniwersytetu,
            b)  uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,
     4)  pomocy prawnej w prowadzonych przez Uniwersytet negocjacjach, których celem jest
         nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów
         długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, jak również
         umów z kontrahentami zagranicznymi,
     5)  nadzoru prawnego nad egzekucją należności Uniwersytetu,
     6)  występowania w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniach sądowych,
         administracyjnych oraz przed innymi organami,
     7)  pomocy prawnej w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie oraz projektów
         umów,
     8)  udzielania  wskazówek  odnośnie  sposobu  zbierania  materiałów  potrzebnych  do wykazania
         winy  w  razie  popełnienia  przestępstwa  na  szkodę  Uniwersytetu  oraz gromadzenie 
        
materiałów  potrzebnych  do  uzasadnienia  roszczeń  majątkowych  lub obrony interesów
         w postępowaniu sądowym, a także administracyjnym i nadzór nad wykonaniem tych 
        
czynności,  a  w  przypadku  szkody  wynikłej  z  przestępstwa –przedstawianie  wniosków  
        
dotyczących  zabezpieczenia  roszczeń  i  podjęcia stosownych kroków prawnych,
     9)   przechowywania i archiwizowania akt prowadzonych spraw,
   10)    opracowywania sprawozdań w zakresie swojego działania.
2.  Pracami Biura Prawnego kieruje wyznaczony przez Rektora, spośród radców prawnych,
   koordynator.
3.  Do koordynatora, o którym mowa w ust. 2 stosuje się przepisy odnoszące się do kierownika
    jednostki organizacyjnej.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
10.04.2018 09:14
Data aktualizacji:
10.04.2018 09:14
Liczba wyświetleń:
1288
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz25.docx18.39 KB