Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie organizowane są krajowe i międzynarodowe
    konferencje, seminaria i sympozja naukowe przez jednostki organizacyjne UWM w Olsztynie lub
    we współpracy tych jednostek z jednostkami spoza Uniwersytetu, zwane dalej konferencjami.
2.  Konferencja ma charakter międzynarodowy, gdy co najmniej 1/3 referujących uczestników
    reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe.
3.   Organizatorem konferencji w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest jednostka organizacyjna
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, koordynująca organizację konferencji.
4.   Przedstawiciel organizatora konferencji, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest złożyć do Biura
    ds. Nauki wniosek o wyrażenie zgody na jej organizację wraz z kalkulacją budżetu, nie później
    niż na 30 dni przed jej terminem. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
    Wniosek dostępny jest również na stronie http://www.uwm.edu.pl/konferencje.
5.   Wraz z wnioskiem, przedstawiciel organizatora konferencji składa oświadczenie o charakterze
    wydarzenia. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2.
6.   W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. nauki może wyrazić zgodę na złożenie wniosku
    na organizację konferencji po terminie, o którym mowa w ust. 4.
 
§ 2
1.  Źródłem finansowania konferencji są środki pochodzące z opłat wnoszonych przez uczestników
     konferencji, sponsorów, darczyńców oraz uzyskane z innych źródeł.
2.  Za wszelkie transakcje finansowe dotyczące organizacji konferencji odpowiada przedstawiciel
     organizatora konferencji, zajmujący się przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji.
3.  Rozliczenie budżetu konferencji powinno być dokonane przez organizatora konferencji na formularzu
     stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od jej
     zakończenia.
4.  Środki finansowe na organizację konferencji muszą być wykorzystane do dnia rozliczenia budżetu
     konferencji, chyba że publikacja materiałów pokonferencyjnych nastąpi w późniejszym terminie,
     wówczas należy wystąpić z wnioskiem do Prorektora ds. nauki o wyrażenie zgody na przeniesienie
     pozostałej do wydatkowania kwoty na rok następny.
 
§ 3
1.   W przypadku publikacji materiałów pokonferencyjnych, przedstawiciel organizatora konferencji
    zobowiązany jest do pobierania od autorów prac lub innych podmiotów, którym przysługują
    autorskie prawa majątkowe, oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne korzystanie z tych
    prac przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w celu ich rozpowszechniania.
    Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.
2.   Opublikowane materiały pokonferencyjne przedstawiciel organizatora konferencji ma obowiązek
    niezwłocznie przekazać do Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 4
Za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu na potrzeby organizacji konferencji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pobiera opłaty w wysokości zgodnej z aktualnym wewnętrznym cennikiem.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 kwietnia 2002 roku z późn. zm., w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR

prof. dr hab. Ryszard Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
10.04.2018 08:45
Data aktualizacji:
20.11.2020 13:00
Liczba wyświetleń:
3283
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz23.docx21.89 KB
zal2zarz23.docx13.31 KB
zal3zarz23.docx15.06 KB
zal4zarz23.docx12.71 KB
zal1zarz23.doc55 KB