Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

 

 
Zarządzenie Nr 22/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14.02.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1)  § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
 UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt skierowany jest do studentów/ek (w wieku 20-30 lat) będących na semestrze IV oraz VI studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Leśnictwo UWM. W I naborze w 2017r. weźmie udział 30 osób (17 kobiet
i 13 mężczyzn) w II naborze w 2018r. -  50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn). Do projektu w pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci i studentki z VI semestru. W przypadku nie wyczerpania limitu wolnych miejsc przez studentów VI semestru, do projektu zostaną włączeni również studenci i studentki
z semestru IV”.
 
  2)  § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie kryterium formalnego - legitymowanie się na etapie rekrutacji statusem studenta/ki IV lub VI semestru studiów I stopnia kierunku Leśnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
 
  3)  w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Proces rekrutacji do Projektu będzie odbywał się w dwóch etapach: I etap: luty 2017 r.,
           II etap: luty-kwiecień 2018 r.”
 
  4)  w § 7:
     a)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:
         „7. Kryteria merytoryczne: listy rankingowe przyjętych zostaną utworzone na podstawie
              rankingu punktowego, dla studentów VI semestru obliczonego ze średniej ocen z IV i V
              semestru, zaś dla studentów IV semestru obliczonego ze średniej ocen z II i III semestru.
              Średnie ocen wylicza się na podstawie wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, wpisanych
              do systemu USOS i zatwierdzonych przez Dziekana. W przypadku przedmiotu kończącego
              się egzaminem, w obliczeniach bierze się również pod uwagę ocenę z zaliczenia ćwiczeń
              z tego przedmiotu.
              Zastosowana zostanie następująca punktacja dla danej średniej ocen:
               <3,0=0 pkt;
               3,0-3,51=1pkt;
               3,52-4,0=2pkt;
               4,1-4,5=3pkt;
               4,51-5,0=4 pkt.” 
     b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:
         „8. W przypadku, gdy liczba Kandydatów/tek spełniających kryterium formalne i kryteria
              merytoryczne będzie przewyższała liczbę uczestników możliwych do objęcia wsparciem
              Projektu, kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen uzyskana z dwóch ostatnich
              semestrów studiów”.
     c)  ust. 10 otrzymuje brzmienie:
         „10. Rekrutacja na certyfikowane szkolenia zostanie przeprowadzona oddzielnie i rozłącznie
               dla studentów IV i VI semestru. Ilość miejsc na certyfikowane szkolenia zostanie
               przydzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczestniczących w projekcie z danego
               semestru. Rekrutacja na certyfikowane szkolenia zostanie przeprowadzona oddzielnie,
               na podstawie dodatkowych kryteriów, w sposób uwzględniający osobne listy rekrutacyjne
               dla każdej płci. Kryterium decydującym o możliwości udziału w poszczególnym
               certyfikowanym szkoleniu dla studentów z VI semestru będzie:
                       -   kurs brakarski: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrometria
                  oraz nauka o surowcu drzewnym,
                       -   kurs pilarza: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrometria oraz nauka
                  o surowcu drzewnym.
                       -    szkolenie GIS: suma ocen z przedmiotów kierunkowych geodezja leśna z geomatyką
                  oraz systemy informacji przestrzennej.
                       -   kurs operatora harvestera: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych:
                  dendrometria oraz maszynoznawstwo leśne.
                       -    kurs arborysty: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrologia
                  oraz fitopatologia leśna.
               Kryterium decydującym o możliwości udziału w poszczególnym certyfikowanym szkoleniu
               dla studentów z IV semestru będzie:
                        -   kurs brakarski: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrometria
                  oraz nauka o surowcu drzewnym.
                        -   kurs pilarza: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrometria oraz nauka
                  o surowcu drzewnym.
                        -   szkolenie GIS: suma ocen z przedmiotów kierunkowych matematyka ze statystyką
                  oraz geodezja leśna z geomatyką.
                        -   kurs operatora harvestera: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych:
                  dendrometria oraz nauka o surowcu drzewnym.
                        -   kurs arborysty: suma ocen z dwóch przedmiotów kierunkowych: dendrologia
                  oraz fitopatologia ogólna.
               Rekrutacja na certyfikowane szkolenia uwzględniać będzie także Indywidualny Ranking
               Zainteresowań Studenta/Studentki certyfikowanym szkoleniem (1-5 pkt) oraz wymogi
               stawiane przez organizatorów szkoleń (kurs operatora harvestera: prawo jazdy kat. B,
               idealny stan zdrowia, kurs arborysty: idealny stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy
               na wysokościach, kurs pilarz - idealny stan zdrowia)”.
 
  5)  Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16
      pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” otrzymuje brzmienie
      określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
09.04.2018 11:25
Data aktualizacji:
09.04.2018 11:44
Liczba wyświetleń:
1454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz22.docx21.33 KB
Zal1RegZarz22.doc192 KB