Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 4 kwiecień, 2018 - 10:33

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę zawodowego
Główne zadania:
1.  Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym:
     1)     udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
     2)     udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności
          o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
     3)     inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących
          w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
     4)     pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
          i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia
          zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
          sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
     5)     udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości
          szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.
2.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby
   (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
   wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko
    pracy, status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia
    omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich
    rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, 
   
zalecenia dotyczące dalszego postępowania,  czas trwania usługi, podpis uczestnika projektu pod
    dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy zawodowego).
3.  Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty
    pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.
4.  Świadczenie poradnictwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność rozmów.
5.  Świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad
    zawodowych - polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem
    projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu
    zawodowego.
6.  Prowadzenie warsztatów grupowych organizowanych w celu nabywania przez uczestników
    kompetencji i wiedzy nt. rynku pracy  z zakresów: analizy rynku pracy połączonej z diagnostyką
    kompetencji; analizy błędów popełnianych podczas rekrutacji, określenia profilu zawodowego,
    umiejętności wyszukiwania ofert pracy, tworzenia CV i listu motywacyjnego, budowania własnej
    ścieżki kariery w firmie, poznania kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców,
    autoanalizy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłej pracy.
7.  Prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
    konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy. W ramach
    sesji coachingu mogą być prowadzone np. symulacje rozmowy o pracę, symulacja rozmów
    kwalifikacyjnych (wieloetapowych) oraz symulacja rozmów kwalifikacyjnych w języku obcym.
8.  Budowanie współpracy z pracodawcami, w tym:
     1)     indywidualne spotkania z pracodawcami (prezentacja portfolio studentów, pozyskiwanie
          ofert pracy),
     2)     organizacja spotkań u pracodawców (1-dniowe spotkania w komórkach merytorycznych
          dotyczące wymagań zatrudnieniowych i prezentacji stanowisk, wizyta w dziale HR),
     3)     organizacja targów pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie.
 
Ustala się następujące wymagania konieczne dla kandydatów: 
     1)     wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
          preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
          w zakresie: psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, zarządzania, prawa, doradztwa
          zawodowego lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy
          (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego,
     2)     pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami
          (zaświadczeniami),
     3)     co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w okresie ostatnich
          5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
     4)     legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa
          zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
     5)     posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
     6)     umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office oraz dedykowanych narzędzi
          diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych,
     7)     umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz negocjowania,
     8)     umiejętność wystąpień publicznych,
     9)     umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
   10)     umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
   11)     znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Wymagania dodatkowe:
   1)     ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
   2)     ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
   3)     umiejętności analityczne.
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy zawodowego przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
 
Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:
 
Etap 1. Złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej na adres: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl w terminie do 10.04.2018 r.
Wymagane dokumenty i oświadczenia - Etap 1:
1)     CV i list motywacyjny.
 
Etap 2. Przedstawienie na wezwanie UWM w Olsztynie dokumentacji aplikacyjnej przez wybranych kandydatów (skany dokumentów potwierdzające spełnienie niżej wymienionych wymagań). Weryfikacja złożonych dokumentów przez UWM w Olsztynie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia - Etap 2:
1)   dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
2)   świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.
 
Etap 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
 
Oferty w wersji elektronicznej – CV i list motywacyjny, należy przesłać na adres: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl w terminie do 10.04.2018 r. z tytułem „Konkurs na doradcę zawodowego”. W terminie 3 dni roboczych, po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych.
 
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
16 kwietnia 2018 r. 
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2018
Data publikacji:
04.04.2018 09:12
Data aktualizacji:
04.04.2018 10:33
Liczba wyświetleń:
1454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument