Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora

 
Zarządzenie Nr 21/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2018 roku
 
w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania
o nadanie tytułu profesora
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje
i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 48) oraz działając na podstawie
§ 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Osoba niebędąca pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest zobowiązana
do wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, który został wszczęty na jej wniosek.
 
§ 2
1. Koszty przewodu doktorskiego obejmują:
      1)  wynagrodzenie promotora,
      2)  wynagrodzenia recenzentów,
      3)  koszty egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego,
      4)  koszty podróży i zakwaterowania recenzentów w zakresie niezbędnym do realizacji przewodu,
      5)  koszty pośrednie.
2. Koszty postępowania habilitacyjnego obejmują:
      1)  wynagrodzenia recenzentów,
      2) wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej za sporządzenie opinii w sprawie nadania
          lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
      3)  koszty podróży i zakwaterowania członków komisji habilitacyjnej w zakresie niezbędnym
          do przeprowadzenia postępowania,
      4)  koszty pośrednie.  
3.     Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują:
      1)  wynagrodzenia recenzentów,
      2)  koszty podróży i zakwaterowania recenzentów w zakresie niezbędnym do prowadzenia
          postępowania
      3)  koszty pośrednie.
4.     Stawki kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 3 wynoszą:
      1)  egzamin z dyscypliny podstawowej        465,00 zł,
      2)  egzamin z dyscypliny dodatkowej          465,00 zł,
      3)  egzamin z języka obcego                     520,00 zł.
5.   Wysokość kosztów określonych w ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 2 jest równa faktycznie
     poniesionym kosztom podróży i zakwaterowania recenzentów zamiejscowych.
6.     Do stosownych wynagrodzeń dolicza się należne składki ZUS.
7.     Koszty pośrednie wynoszą 15%.
 § 3
1.     Wysokość i warunki wnoszenia opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania
     habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora określa umowa zawierana przed
     wszczęciem przewodu lub postepowania między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
     a osobą, o której mowa w
§ 1.
2.     W przypadku, gdy opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania
     habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora finansuje jednostka zatrudniająca
     osobę, o której mowa w
§ 1, umowa określająca wysokość i warunki wnoszenia opłaty jest
     zawierana między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a tą jednostką.  
3.     Wzory umów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowią odpowiednie załączniki do niniejszego
     zarządzenia.
4.     Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadząca przewód
     doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora przygotowuje
     kalkulację kosztów, zgodnie ze wzorami o których mowa w ust. 3.
 
§ 4
1.     Niniejsze zarządzenie stosuje się do przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz
     postępowań o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte po dniu wejścia w życie
     niniejszego zarządzenia.
2.     W przypadku przewodów doktorskich oraz postępowań, które zostały wszczęte przed dniem
     wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2010 r. w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań
o nadanie tytułu profesora.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2018
Data publikacji:
29.03.2018 08:40
Data aktualizacji:
23.04.2018 09:25
Liczba wyświetleń:
4072
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz21.docx18.32 KB
Zal1Zarz21.docx25.7 KB
Zal2Zarz21.docx28.36 KB