Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16

 
Zarządzenie Nr 15/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. ,,Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM
w Olsztynie’’, wprowadza się następujące zmiany:
 1)  w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
     ,,1. Projekt skierowany jest do studentów studiów I st. lub jednolitych studiów magisterskich
           z zakresu geodezji, lub pokrewnych  z Polski i zagranicy, chcących kontynuować kształcenie
           na studiach II st. o specjalności ,,Geodesy and Geoinformatics’’. Projekt zakłada udział
           20 osób: studentów polskich (SP) i studentów zagranicznych (SZ).’’;
 2)  w § 4 ust. 1 pkt I otrzymuje brzmienie:
     ,,I. Wykłady i warsztaty uwzględniające specjalistyczne przedmioty dotychczas nierealizowane
           na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, prezentujące najnowsze
           metody pozyskiwania danych z wykorzystaniem zaawansowanych sensorów pomiarowych. 
           Nowe przedmioty umożliwiają wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV),
           georadar i integrację uzyskanych wyników z dostępnymi produktami pochodzącymi
           z międzynarodowych misji obserwacji Ziemi. Projekt przewiduje realizację całego cyklu
           kształcenia - 3 semestry nauki:
               I semestr - 240 h ćw.; 177 h wykładów,
              II semestr - 265 h ćw. (w tym 15 h prof. wizytującego), 135 h wykładów
                               (w tym 30 h prof. wizytującego),
             III semestr - 240 h ćw. (w tym 30 h prof. wizytującego), 150 h wykładów
                               (w tym 45 h prof. wizytującego (30 h wykładów oraz 15 h konsultacji
                                dydaktycznych do prac dyplomowych).”
 3)  w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     ,,1. Do Projektu będą rekrutowani studenci polscy oraz studenci zagraniczni.’’
 
§ 2
W umowie uczestnictwa w projekcie  nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w preambule wprowadza się dodatkowe dane studenta zagranicznego ,,PESEL/Seria i nr dowodu
      tożsamości/Seria i numer paszportu’’;
  2)  w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
      ,,3. Dla Uczestnika Projektu przewidziano program kształcenia obejmujący:
              I semestr: 240 h ćwiczeń, 177 h wykładów
             II semestr: 265 h ćwiczeń, 135 h wykładów
            III semestr: 240 h ćwiczeń, 150 h wykładów
            07.2018 r - udział w zajęciach w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej.”
 
§ 3
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej  w projekcie  nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’ która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, otrzymuje brzmienie:
,,W związku ze złożeniem dnia …………….  wniosku rekrutacyjnego do Projektu nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’ realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.03.00-00-M141/16-00 z dnia 25.10.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego’’
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2018
Data publikacji:
28.03.2018 14:04
Data aktualizacji:
28.03.2018 14:05
Liczba wyświetleń:
1219
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15.doc39 KB
RegZarz15.docx72.17 KB
Zal3Zarz15.docx62.62 KB
Zal2Zarz15.doc121.5 KB