Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16

Zarządzenie Nr 14/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. ,,Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 3 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów/ek zagranicznych w projekcie
nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja
i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, który stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów/ek zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja
i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’, ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,7. Kwota świadczenia stanowi dochód, w związku z czym Beneficjent wystąpi odpowiednio
      do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej.
      Wypłata świadczenia pieniężnego studentom nastąpi po uzyskaniu interpretacji od urzędu
      skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wyrównaniem za zaległe miesiące.”
 
§ 2
W umowie na udzielenie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM
w Olsztynie’’, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów/ek zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16
pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM
w Olsztynie’’, wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w preambule wprowadza się dodatkowe dane studenta zagranicznego ,,PESEL/Seria i nr dowodu
      tożsamości/Seria i numer paszportu’’;
   2) w § 3:
       a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
           ,,5. W zależności od stanowiska Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                 kwota świadczenia zostanie pomniejszona o wszystkie należne zaliczki w tym podatek
                 dochodowy oraz ZUS pracownika i pracodawcy. Wypłata świadczenia pieniężnego
                 studentom nastąpi po uzyskaniu interpretacji od Urzędu Skarbowego i Zakładu
                 Ubezpieczeń Społecznych z wyrównaniem za zaległe miesiące.
       b)  ust.8 otrzymuje brzmienie:
           ,,8. Świadczenie pieniężne wypłacane będzie na rachunek bankowy studenta wskazany
                 w umowie ………………. prowadzony przez bank………………………………………..… lub w kasie.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2018
Data publikacji:
28.03.2018 13:33
Data aktualizacji:
28.03.2018 13:34
Liczba wyświetleń:
1084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz14.doc36 KB
RegZarz14.docx62.85 KB
Zal1Zarz14.docx63.22 KB