konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej

Strona została usunięta dnia: 21 marzec, 2018 - 12:18

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej – pełny etat

 

 

Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” realizowanego w latach 2016-2023. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2023 r.
2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy i innych
   aktów normatywnych.
3.  Główne zadania:
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych na kierunku lekarskim;
 • nadzór nad maksymalnym wykorzystaniem potencjału sprzętu dostępnego w salach symulacji;
 • nadzór nad utrzymaniem prawidłowego obciążenia sal symulacji i pozostałych sal dydaktycznych oraz współpraca w tym zakresie z prowadzącymi zajęcia i władzami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • dokumentowanie realizowanych zajęć w salach Centrum Symulacji Medycznej (listy obecności, nagrania z zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz archiwizowanie zgromadzonych materiałów na potrzeby rozliczenia i kontroli projektu pt. Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”;
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (charakteryzacja pacjenta/fantoma);
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-video oraz symulatorów;
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu;
 • wsparcie wykładowców w przygotowaniu scenariuszy zajęć w CSM
 • udzielanie informacji zwrotnej prowadzącym zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej;
 • doskonalenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej;
 • tworzenie planów rozwojowych związanych z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej;
 • prace w komisjach przetargowych i komisjach odbioru przedmiotów zamówienia;
 • udział w zaplanowanych szkoleniach.

 

 Wymagania
 
1. Wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
    lub wykształcenie wyższe medyczne (np. ratownik medyczny, pielęgniarka) oraz co najmniej
    3-letnie doświadczenie zawodowe
2. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego.
3.  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
4.  Umiejętność pracy w zespole.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
6.  Chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
7.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego  w realizację
    wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
    źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
    miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 05.04.2018 do godz. 15.00. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2018
Data publikacji:
21.03.2018 12:18
Data aktualizacji:
21.03.2018 12:18
Liczba wyświetleń:
1290
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument