SPECJALISTA DS. MONITORINGU

Strona została usunięta dnia: 8 marzec, 2018 - 09:36


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę ds. monitoringu – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.
2.  Główne zadania:
 • Przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia, harmonogramy, protokoły itp.).
 • Przeprowadzanie zamówień publicznych w projekcie w trybach pozaustawowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 • Przygotowywanie projektów pism.
 • Bieżąca obsługa biura projektu.
 • Utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, uczestnikami, członkami zespołów.
 • Organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach zaplanowanych w projekcie.
 • Przygotowywanie części rzeczowej wniosku o płatność.
 • Monitorowanie wykorzystania infrastruktury B+R, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Monitorowanie postępu rzeczowego projektu, w tym monitorowanie wskaźników rezultatów
  i produktów projektu.
 • Monitorowanie postępu finansowego (cash flow) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym budżetem projektu (wprowadzanie danych do systemu IRBIS).
 • Wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi Wytycznymi.
 • Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
 • Obsługa organizacyjno-administracyjna spotkań zespołów w ramach projektu.
 • Realizacja innych zadań wynikających z działalności CIiTT w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE. 
Wymagania
1.  Wyższe wykształcenie.
2.  Minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
3.  Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektu, przygotowaniu planu oraz
    w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu.
4.  Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących udzielania pomocy
    publicznej.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
    o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu,  w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,  w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godziny 14:30. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 
 
                                     

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.03.2018
Data publikacji:
07.03.2018 12:16
Data aktualizacji:
08.03.2018 09:36
Liczba wyświetleń:
1387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument