KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH

Strona została usunięta dnia: 8 marzec, 2018 - 09:37


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni koordynatora ds. budowlanych – 1/2 etatu

Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.
2.  Główne zadania:
 • Planowanie, koordynowanie i odbiór wykonywanych robót inspektorów nadzoru oraz dostaw wyposażenia.
 • Udział w przygotowaniu i realizacji zaplanowanych działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu.
 • Realizowanie wydatków zgodnie z budżetem projektu, procedurami zamówień publicznych i aktualnymi wytycznymi.
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu w zakresie realizowanych robót i dostaw wyposażenia.
 • Informowanie – w formie pisemnej - Kierownika projektu o zagrożeniachi nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
  a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na jego dalszy przebieg.
 • Wprowadzanie danych do systemu IRBIS zgodnie z zakresem obowiązków.
 • Przygotowywanie sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji w celu przedstawienia go Komitetowi Sterującemu.
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
  w Olsztynie w zakresie właściwej realizacji projektu.
 • Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
 • Sporządzenie odpowiedzi i wyjaśnień do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej
 • Realizacja innych zadań wynikających z działalności CIiTT w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
 Wymagania
1.  Wyższe wykształcenie techniczne budowlane.
2.  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
    bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
    wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem
    budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych
    samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
    budowlane tej specjalności.
3.  Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika/inspektora robót konstrukcyjno – budowlanych
    przy realizacji robót budowlanych.
4.  Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
    29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko koordynator ds. budowlanych, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz. 14:30.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 
 
                                                              

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.03.2018
Data publikacji:
07.03.2018 11:53
Data aktualizacji:
08.03.2018 09:37
Liczba wyświetleń:
1192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument