Nr 239 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

 

UCHWAŁA Nr 239
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych


Na podstawie art.2 ust. 11, art. 8 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1, pkt. 2 oraz art. 99 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Załącznik

do Uchwały Nr 239 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych UWM w Olsztynie

W Regulaminie studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 maja 2006 roku, wprowadza się zmiany, jak niżej:

1. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych”.

2. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kierownik studiów podyplomowych może wnioskować do rektora o powołanie sekretarza”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 08:08
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:27
Liczba wyświetleń:
4970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument