Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

Strona została usunięta dnia: 23 luty, 2018 - 15:40

 
Zarządzenie Nr 11/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 lutego 2018 roku
 
w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania
o nadanie tytułu profesora
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U.
z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości
i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 48) oraz działając na podstawie
§ 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Osoba niebędąca pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest zobowiązana do wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, który został wszczęty na jej wniosek.
 
§ 2
1.   Koszty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego obejmują:
     1)    wynagrodzenie promotora,
     2)    wynagrodzenia za recenzje,
      3)    koszty egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego,   
     4)    koszty podróży i zakwaterowania recenzentów niezbędnych do realizacji przewodu,
     5)    koszty pośrednie.
2.   Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego obejmują:
    1)     wynagrodzenia za recenzje,
    2)     wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej za sporządzenie opinii w sprawie nadania
         lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
    3)     koszty podróży i zakwaterowania członków komisji habilitacyjnej,
    4)     koszty pośrednie.  
3.   Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują:
    1)     wynagrodzenia za recenzje,
    2)     koszty podróży i zakwaterowania recenzentów wynikające z prowadzenia postępowania
    3)     koszty pośrednie.
4.   Stawki kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 3 wynoszą:
    1)     egzamin z dyscypliny podstawowej        465,00 zł,
    2)     egzamin z dyscypliny dodatkowej          465,00 zł,
    3)     egzamin z języka obcego                     520,00 zł.
5.  Wysokość kosztów określonych w ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 2 jest równa faktycznie
    poniesionym kosztom podróży i zakwaterowania recenzentów zamiejscowych.
6.   Do stosownych wynagrodzeń dolicza się należne składki ZUS.
7.   Koszty pośrednie wynoszą 15%.
 
§ 3
1.  Wysokość i warunki wnoszenia opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania
    habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora określa umowa zawierana przed
    wszczęciem przewodu lub postepowania między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    a osobą, o której mowa w
§ 1.
2.   W przypadku, gdy opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania
    habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora finansuje jednostka zatrudniająca osobę,
    o której mowa w
§ 1, umowa określająca wysokość i warunki wnoszenia opłaty jest zawierana
    między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a tą jednostką.  
3.   Wzory umów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowią odpowiednio załącznik nr 1, 2 do
    niniejszego zarządzenia.
4.   Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadząca przewód
    doktorski, postępowanie habilitacyjne, postępowanie o nadanie tytułu profesora przygotowuje
    kalkulację kosztów, zgodnie ze wzorami o których mowa w ust. 3.
 
§ 4
1.   Niniejsze zarządzenie stosuje się do przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz
    postępowań o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte po dniu wejścia w życie
    zarządzenia.
2.   W przypadku przewodów doktorskich oraz postępowań, które zostały wszczęte przed dniem
    wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2010 r. w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.02.2018
Data publikacji:
23.02.2018 15:38
Data aktualizacji:
23.02.2018 15:40
Liczba wyświetleń:
2466
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz11.docx18.61 KB
Za1Zarz11.docx25.78 KB
Zal2Zarz11.docx27.12 KB