Nr 235 z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dn. 25.05.2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akad.

 

 

UCHWAŁA Nr 235
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

    „W danym roku akademickim, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego     dla nauczycieli akademickich, wynosi :

    1.    Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku :

 - profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesor nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie

 - adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 - asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie ”

2.    W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa rektor odrębną decyzją.”

3.    § 4 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych :

1)    za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora ds. kształcenia - 2,0 ;

2)  za prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie ćwiczeniowej z udziałem studentów obcokrajowców w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego
np.
SOCRATES/ERASMUS, nauczyciel akademicki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora ds. kształcenia (n – oznacza liczbę obcokrajowców) - 6 godzin + n ;

3)    za prowadzenie przez nauczyciela przedmiotu, zajęć dydaktycznych w gimnazjum  i liceum akademickim - 0,75 .”

4.    § 6 ust.6 otrzymuje brzmienie :

„6. Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów. Nauczycielowi akademickiemu, który nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze, wynagrodzenie za prace dyplomowe przysługuje po spełnieniu warunku uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej, określonego w § 6 ust.3 pkt 2 oraz w § 6 ust.5 pkt 2.”

5.    W § 6 uchyla się ust.10.

6.    § 7 otrzymuje brzmienie :

 „§7. Nauczyciel akademicki odbywający staż naukowy lub praktykę zawodową w okresie ich odbywania zwolniony jest z obowiązku przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.”

7.    § 9 otrzymuje brzmienie :

1.    Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.

2.    Za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

3.    Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust.1 pełni dziekan.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2007 r.


 

Przewodniczący Senatu

REKTOR
 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 07:59
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:37
Liczba wyświetleń:
2943
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument