Nr 237 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 

 

UCHWAŁA Nr 237
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Na kierunku pielęgniarstwo:

1.      zmienia się wymiar kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7 na 6 semestralny.

2.      zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 5 na 4 semestralny, z wyłączeniem kształcenia realizowanego w cyklu B.

§ 2

Kształcenie realizowane jest na podstawie planów studiów i programów nauczania, uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 3

Realizacja zajęć dydaktycznych wg wymiaru określonego w §1 niniejszej uchwały rozpoczyna się z dniem 1 października 2008 roku.

§ 4

Tracą moc przepisy Uchwały Nr 166 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w części dotyczącej oferty dydaktycznej objętej regulacją niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
R E K T O R 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 07:41
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:29
Liczba wyświetleń:
2870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument