Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”

 
Zarządzenie Nr 4/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych
w zakresie wychowania do życia w rodzinie”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2183 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Teologii tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych
    w zakresie wychowania do życia w rodzinie”
.
2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów drugiego
    stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.   Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące
    czterysta złotych 00/100).
6.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2018
Data publikacji:
15.02.2018 14:57
Data aktualizacji:
15.02.2018 14:57
Liczba wyświetleń:
1087
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz4.doc32.5 KB