Nr 114/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w projektach, które kończą się w ciągu roku kalendarzowego

 
Zarządzenie Nr 114/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2017 roku
 
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych
w projektach, które kończą się w ciągu roku kalendarzowego
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2217) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Pracownik zatrudniony w projekcie nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
    pomimo nieprzepracowania całego roku kalendarzowego pod warunkiem spełnienia wymogów,
    o których mowa w ustawie
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
    sfery budżetowej.
 
2.  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje ze środków projektu, w terminie
    umożliwiającym rozliczenie tego składnika wynagrodzenia, na podstawie dostarczonego przez
    kierownika projektu, potwierdzonego przez Dział Kadr, zestawienia osób objętych wypłatą
    dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 
§ 2
Kierownicy projektów zobowiązani są planować w kosztach związanych z realizacją projektów środki niezbędne na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników zatrudnionych
w projekcie również w przypadku, gdy projekty kończą się w ciągu roku kalendarzowego.
 
§ 3
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. kadr, Prorektorowi ds. nauki, Prorektorowi
ds. ekonomicznych i rozwoju oraz Kwestorowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2017
Data publikacji:
22.12.2017 13:23
Data aktualizacji:
22.12.2017 13:23
Liczba wyświetleń:
1418
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz114.doc31.5 KB