Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...

 
Decyzja Nr 97/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1842 ze zm.) oraz § 94 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia
    2016 r. w sprawie powołania
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej
    ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji
    Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
      1) w § 2:
          a)  pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
               „a) prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski)”
          b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
              „3) przedstawiciele doktorantów:
                   a)    lek. wet. Karolina Hryniewicka,
                   b)    lek. wet. Joanna Kowalczyk,
                   c)    mgr Donata Sawulska-Kamińska.”
      2) w § 4:
          a)  pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
               „a) prof. dr hab. Waldemar Grzegorzewski prof. UWM (Wydział Lekarski)”
          b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
              „3) przedstawiciele doktorantów:
                   a)    mgr inż. Magdalena Lemecha,
                   b)    mgr Diana Mościcka,
                   c)    mgr Damian Tański.”
2.  Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 po zmianach, o których
     mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia się następująco:
        1) Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
        2) nauczyciele akademiccy:
            a)  prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski),
            b)  prof. dr hab. inż. Marek MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
            c)  prof. dr hab. Lesław LAHUTA (Wydział Biologii i Biotechnologii),
        3) przedstawiciele doktorantów:
            a)  lek. wet. Karolina Hryniewicka,
            b) lek. wet. Joanna Kowalczyk,
            c)  mgr Donata Sawulska-Kamińska.
3.  Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 po zmianach,
    o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawia się następująco:
      1) Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Szweda (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
      2) nauczyciele akademiccy:
          a)  dr hab. Waldemar GRZEGORZEWSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),
          b)  dr hab. inż. Piotr HLIWA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),
          c)  dr hab. Małgorzata SZWEJKOWSKA, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
      3) przedstawiciele doktorantów:
          a)  mgr inż. Magdalena Lemecha,
          b)  mgr Diana Mościcka,
          c)  mgr Damian Tański.”
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.12.2017
Data publikacji:
19.12.2017 14:59
Data aktualizacji:
19.12.2017 14:59
Liczba wyświetleń:
858
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec97.docx16.5 KB