otwarty konkurs na stanowisko administracyjne

Strona została usunięta dnia: 8 grudzień, 2017 - 12:37

KONKURS NA STANOWISKO ADMINISTRACYJNE
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko administracyjne
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
w tym 3/4 etatu w projekcie pt. „
Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” realizowanym do czerwca 2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opis
1. Pełny wymiar czasu pracy w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum
   z Centrum Symulacji Medycznej
, w tym:
         -   Asystent kierownika projektu (3/4 etatu),
         -    Referent (1/4 etatu).
2. Umowa na czas określony.
3. Główne zadania asystenta kierownika projektu:
         -    przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia,
         harmonogramy, protokoły itp.);
         -    wsparcie procesu rekrutacji uczestników projektu oraz nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną;
         -    organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach
         zaplanowanych w projekcie, w tym m.in. organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej, zajęć
         dydaktycznych, zajęć interdyscyplinarnych ze służbami ratowniczymi, zajęć z udziałem
         pacjentów standaryzowanych, spotkań, lokalnych i ogólnopolskich zawodów symulacji
         medycznej;
         -    opracowanie harmonogramów planowanego wsparcia dla uczestników projektu i bieżące
         zamieszczanie na stronie www projektu;
         -    przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym szacowanie wartości zamówienia, wnioski
         o udzielenie zamówień publicznych oraz opisy przedmiotów zamówienia;
         -    przeprowadzanie zamówień publicznych w projekcie w trybach pozaustawowych zgodnie
         z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS
         na lata 2014-2020;
         -    sporządzanie umów cywilnoprawnych;
         -    przygotowywanie planów wykorzystania sal dydaktycznych i nadzór nad utrzymaniem
         prawidłowego ich obciążenia zgodnie z wytycznymi;
         -    gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentów i nagrań dotyczących zajęć dydaktycznych
         realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej (listy obecności
, nagrania zajęć, zdjęcia,
         ankiety i raporty);
         -    prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi oraz ich
         dokumentowanie i archiwizowanie;
         -    rozliczanie materiałów zużywalnych, a także kontrola i analizowanie stanu ich zapasów;
         -    bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni.
 4.  Główne zadania referenta:
        -   obsługa w zakresie biurowym (m.in. przygotowywanie projektów pism, obsługa korespondencji
           przychodzącej i wychodzącej, zaopatrywanie w materiały biurowe; segregacja,
           ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji; ewidencja czasu pracy i zatrudnienia);
        -  gromadzenie i przekazywanie kierownikowi informacji niezbędnych do prawidłowego
           funkcjonowania jednostki;
        -  prowadzenie rejestru wyposażenia zakupionego na potrzeby jednostki organizacyjnej;
        -  prowadzenie baz danych i sporządzanie raportów;
        -  udział w organizacji spotkań, konferencji, sympozjów itp.;
        -  obsługa systemu USOS.
 
Wymagania
1.  Wykształcenie wyższe.
2.  Co najmniej 3-letni staż pracy.
3.  Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów m.in. współfinansowanych z funduszy UE.
4.  Znajomość procedur i przepisów dotyczących rozliczania funduszy z UE.
5.  Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych
    z funduszy UE.
6.  Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
7.  Znajomość języka angielskiego minimum w stopniu komunikatywnym.
 
Wymagania dodatkowe 
1.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
2.  Umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie, umiejętność pracy pod presją czasu.
3.  Zdolność do przetwarzania dużej ilości informacji.
4.  Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, komunikatywność, dyspozycyjność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
    publicznych.
6.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko administracyjne w CSM w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9,
10-720 Olsztyn, 
w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godz. 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.12.2017
Data publikacji:
08.12.2017 11:45
Data aktualizacji:
08.12.2017 12:37
Liczba wyświetleń:
1894
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument