Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

 
Decyzja Nr 89/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego
w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 81/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustalam,
co następuje:
 
§ 1
Wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:
 
1)  maksymalna kwota stypendium socjalnego                                                 1051,00 zł,
2)    minimalna kwota stypendium socjalnego                                                      105,00 zł,
3)    maksymalna kwota stypendium socjalnego
     zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                                                        1101,00 zł,
4)     minimalna kwota stypendium socjalnego 
     w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                                                          155,00 zł,
5)     maksymalna kwota stypendium socjalnego
     w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
     lub obiekcie innym niż dom studencki                                                         1151,00 zł,
6)     minimalna kwota stypendium socjalnego
     w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
     lub obiekcie innym niż dom studencki                                                          205,00 zł,
7)    kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
      a)    w stopniu lekkim                                                                               300,00 zł,
      b)    w stopniu umiarkowanym                                                                    370,00 zł,
      c)    w stopniu znacznym                                                                          500,00 zł.
 
§ 2
Kwotę stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, poza kwotą maksymalną
i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o stypendium, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 
 § 3
1.  Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich w roku
    akademickim 2017/2018 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów pierwszego roku na danym
    wydziale ze średnią nie niższą niż 4,0 uzyskaną z postępowania rekrutacyjnego.
2.   Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów I roku wynosi: 500,00 zł.
 
§ 4
1.  Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich
    w roku akademickim 2017/2018 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów danego roku
    na wydziale.
2.   Liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 20, natomiast
    kwota stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być wyższa niż 1000,00 zł.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
07.12.2017 16:01
Data aktualizacji:
07.12.2017 16:02
Liczba wyświetleń:
1194
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec89.docx18.24 KB