Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 30 listopad, 2017 - 16:38

Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości
 
Główne zadania:
 1. Świadczenie usług poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 2. Prowadzenie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze;
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego procesu doradczego dla każdej osoby
  (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy,  status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, zalecenia dotyczące dalszego postępowania, czas realizacji usługi, podpis uczestnika projektu pod dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy);
 4. Prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości obejmujących tematykę: ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, zakładania firm typu spin off oraz start up, innowacyjnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. Prowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego, w tym: aspekty zakładania firmy – analizy rynku i kreowania pomysłów, aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej oraz prezentacja możliwości finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 6. Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i P.poż;
 7. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
  w Uniwersytecie.
 
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
 
   1)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
       preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
       na kierunku: zarządzanie, prawo lub doradztwo zawodowe.
   2)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości
       (w okresie ostatnich 5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
   3)   legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności
       gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,
   4)  posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
   5)  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz negocjowania,
   6)  umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office,
   7)  umiejętność wystąpień publicznych,
   8)  umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
   9)  umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
  10) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
Pożądane:
   1)     ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
   2)     ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy ds. przedsiębiorczości przez okres
co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)     CV i list motywacyjny,
  2)     dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
  3)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
  4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
       z pełni praw publicznych,
  5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
        „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
       dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
       roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
       ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości”
, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul.
R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do CIiTT.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 13 grudnia 2017 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
18 grudnia 2017 r. 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
  
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2017
Data publikacji:
30.11.2017 16:37
Data aktualizacji:
30.11.2017 16:38
Liczba wyświetleń:
1169
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument