Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 99/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2017 roku
 
w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz art. 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 roku, poz. 279) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1554), w związku z Uchwałą Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem,
    otrzymują uczelniane dyplomy:
      1)   ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej
          na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji, z tytułem zawodowym: inżynier, inżynier
          architekt krajobrazu, licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa;
      2)   ukończenia studiów drugiego stopnia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie
          siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, z tytułem zawodowym: magister, magister inżynier,
          magister inżynier architekt krajobrazu, magister pielęgniarstwa, magister sztuki;
      3)   ukończenia jednolitych studiów magisterskich, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej
          na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, z tytułem zawodowym: magister, lekarz, lekarz
          weterynarii.
2.  Absolwenci, którzy ukończyli studia prowadzone wspólnie otrzymują uczelniane dyplomy
    ukończenia studiów wyższych prowadzonych wspólnie, odpowiednio do uzyskanych kwalifikacji,
    na odpowiednim poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i ukończonego poziomu kształcenia,
    potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
1.  Absolwent Uniwersytetu otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
    i suplementem do dyplomu.
2.  Dyplom, odpisy dyplomu i suplement do dyplomu przygotowuje pracownik dziekanatu wydziału.
3.  Dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami, po podpisaniu przez dziekana wydziału, przekazywany
    jest do Biura Rektora, w terminie do 20 dni od daty złożenia: egzaminu dyplomowego, ostatniego
    wymaganego planem studiów egzaminu,
po uzyskaniu zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie
    studiów, praktyki
.
4.  Pracownik Biura Rektora przedkłada dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami Rektorowi
    do podpisu, a następnie tłoczy na nim pieczęć urzędową suchą o średnicy 35 mm z godłem
    państwa i napisem w otoku UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE:
       1)   w prawym dolnym rogu zdjęcia,
       2)   pomiędzy podpisami kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rektora.
5.  Zastosowane pieczątki imienne Dziekana i Rektora muszą być zgodne z wzorami przekazanymi
    do ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
6.  Dyplomy, po ich uwierzytelnieniu, z Biura Rektora odbiera pracownik dziekanatu.
 
§ 3
1.  Uniwersytet wydaje dokumenty, o których mowa w § 2 ust 1, w terminie 30 dni od daty
    ukończenia studiów.
2.  Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów w terminie określonym w ust. 1 jest
    dostarczenie do dziekanatu:
      1)   kompletu jednakowych zdjęć, spełniających warunki określone w ust. 3,
      2)   dowodu wniesienia opłaty za dyplom,
      3)   dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania dyplomu i suplementu do dyplomu,
      4)   kompletu dokumentów wymaganych procedurą złożenia egzaminu dyplomowego,
          z uwzględnieniem zapisów ust. 4.
3.  Zdjęcie do dyplomu musi:
      1)   posiadać wymiary 4,5 x 6,5 cm,
      2)   być wykonane przez fotografa, w technice biało-czarnej lub kolorowej, nie wcześniej niż na
          6 miesięcy przed jego dostarczeniem,
      3)   przedstawiać fotografowaną osobę:
            a)  na białym lub innym jasnym i jednolitym tle, pozbawionym cieni oraz elementów
                ozdobnych,
            b)  w eleganckim stroju w stonowanych kolorach,
            c)  bez nakrycia głowy, za wyjątkiem nakryć noszonych przez osoby należące do wspólnoty
                religijnej, po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do niej,
            d)  w sposób umożliwiający rozpoznanie twarzy, nawet pomimo nakrycia głowy,
            e)  bez okularów z ciemnymi szkłami oraz bez soczewek zmieniających kolor tęczówki.
4.  Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania dyplomu i suplementu do dyplomu
   (dokumentację przebiegu studiów w innej uczelni, informacje o dodatkowych osiągnięciach lub
   praktykach) podlegają sprawdzaniu, a następnie akceptacji przez osobę wyznaczoną
   przez dziekana wydziału.
5. Wysokość opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami, określa Rektor
    w drodze decyzji.
 
§ 4
1.  Uniwersytet na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów
    w tłumaczeniu na język obcy.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w dziekanacie wydziału, w terminie do 30 dni
    od daty ukończenia studiów. Do wniosku należy dołączyć:
       1)  dodatkowe zdjęcia, zgodne z wytycznymi określonymi w § 3 ust. 3,
       2)  dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych odpisów dyplomu ukończenia studiów
           w tłumaczeniu na język obcy.
 
3.  Dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy, absolwent otrzymuje
    w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4.  W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kopię
    dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.
5.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, określa Rektor w drodze decyzji.
 
§ 5
1.  W Uniwersytecie obowiązuje jednolity wzór suplementu do dyplomu oraz jego odpisu
    sporządzonego w języku angielskim.
2.  Suplement do dyplomu sporządzany jest w dziekanacie z zachowaniem poniższych wymagań:
      1)   drukowany dwustronnie,
      2)   spięty w lewym górnym rogu nitem oczkowym, opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni,
          tzw. mokrą do tuszu, w sposób uniemożliwiający wymianę kart (dotyczy również odpisu
          suplementu do akt).
      3)   podpisany przez dziekana wydziału,
      4)   umieszczony w okładce do suplementu.
 
§ 6
1.  Uniwersytet, na wniosek absolwenta, wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język
    angielski.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uzupełniony o przetłumaczoną dokumentację przebiegu studiów
    w innej uczelni i informacje o dodatkowych osiągnięciach lub praktykach, należy złożyć w terminie
    nie później niż 30 dni od daty ukończenia studiów.
3.  Dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski, absolwent otrzymuje w terminie
    30 dni od dnia złożenia wniosku.
4.  Dokumentacja przebiegu studiów absolwenta, któremu uznano część studiów na podstawie wykazu
    przedmiotów i ocen uzyskanych w innej uczelni lub zezwolono na wznowienie studiów
    na macierzystym kierunku, musi zawierać wykaz przedmiotów w języku polskim i w języku
    angielskim z uznanego okresu studiów.
5.  Absolwent zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia dodatkowych informacji oraz wykazu
    przedmiotów, o którym mowa w ust. 4, potwierdzonego przez uczelnię, w której zrealizował część
    studiów lub przez tłumacza przysięgłego.
6.  Tłumaczenia dołączane do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podlegają sprawdzaniu, a następnie
    akceptacji przez osobę wyznaczoną przez dziekana wydziału.
7.  W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kopię odpisu
    suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 
§ 7
1.  Absolwent potwierdza odbiór dyplomu poprzez złożenie podpisu na druku „Potwierdzenie odbioru
    dyplomu”, który przechowuje się w teczce akt osobowych absolwenta.
2.  Dyplom, suplement do dyplomu oraz odpisy wydaje się absolwentowi, lub na jego wniosek
    upoważnionej osobie, lub wysyła pocztą na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3.   Podstawę odbioru dyplomu przez osobę upoważnioną stanowi upoważnienie zawierające
    potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika
    dziekanatu lub notariusza.
4.   Potwierdzenie, o których mowa w ust. 3, przechowywane jest w teczce akt osobowych
    absolwenta.
 
§ 8
1.  W przypadku utraty oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu absolwent może wystąpić
    z wnioskiem o wydanie duplikatu.
2.  Duplikat wystawia się na oryginale druku dyplomu lub suplementu, wg wzoru obowiązującego
    w okresie ich wystawienia, bez zdjęcia. Na dokumencie należy umieścić wyraz „Duplikat” oraz datę
    wydania duplikatu. Duplikat podpisuje Rektor.
3.  W przypadku braku druku dyplomu lub suplementu właściwego dla wzoru obowiązującego w dniu
    ukończenia studiów, duplikat wystawia się na przygotowanym przez uczelnię formularzu, zgodnym
    z treścią oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu.
4.  W przypadku stwierdzenia omyłki lub błędu w treści dokumentów wymienionych w ust. 1, podlegają
    one wymianie.
5.  Procedura wymiany dyplomu po stwierdzeniu błędu lub omyłki polega na wydaniu (sporządzeniu)
    nowego dyplomu, co do zasady na wzorze obowiązującym w uczelni w chwili wydania pierwotnego
    dyplomu. W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, należy
    odwzorować nowy dyplom zgodnie z treścią dyplomu wydanego w roku ukończenia studiów.
6.  Dyplom powinien być opatrzony aktualną datą wydania oraz podpisany przez aktualne organy,
    zawierać aktualne pieczęcie oraz aktualne zdjęcie absolwenta (tzn. wykonane nie wcześniej niż
    6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wymianę dyplomu).
7.  Dyplom (oryginał wraz z odpisami) podlegający wymianie, powinien być zwrócony do dziekanatu.
    W teczce akt osobowych absolwenta oraz księdze dyplomów umieszcza się adnotację o dokonanej
    wymianie.
8.  W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, absolwentowi można
    wydać zaświadczenie wyjaśniające zaistniałe następstwa prawne (inna nazwa uczelni na dyplomie,
    inna nazwa uczelni na pieczęci etc.).
9.  W przypadku, gdy dyplom nie został wydany w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, z powodu
    niedostarczenia zdjęcia lub braku wniesienia opłaty, Uniwersytet wystawia dyplom z aktualną datą,
    aktualnym zdjęciem, na druku obowiązującym w chwili ukończenia studiów. Dyplom podpisują
    aktualni: Rektor i Dziekan. W przypadku, gdy uczelnia nie posiada druków archiwalnych, dyplom
    wystawia się wg wzoru obowiązującego w uczelni w momencie jego sporządzania,
    z uwzględnieniem informacji dotyczących procesu kształcenia na dzień ukończenia studiów.
 
§ 9
1.  Określa się wzory wypełniania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu,
    stanowiące Załączniki Nr 1 - 8 do Zarządzenia, z uwzględnieniem ust. 2.
2.  Dyplom ukończenia studiów wypełnia się następująco:
      1)  po wyrazie „Wydział” wpisuje się nazwę wydziału,
      2)  po wyrazach „forma studiów” wpisuje się „studia stacjonarne” lub „studia niestacjonarne”,
      3)  po wyrazie „kierunek” wpisuje się nazwę kierunku studiów (w mianowniku liczby pojedynczej,
          małą literą),
      4)  po wyrazie „specjalność” wpisuje się nazwę specjalności (w mianowniku liczby pojedynczej,
          małą literą),
      5)  po wyrazach „obszar kształcenia” wpisuje się nazwę obszaru kształcenia w zakresie nauk,
          zgodnie z obowiązującymi efektami kształcenia określonymi dla poziomów i profili kształcenia
          na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie (małą literą),
      6)  po wyrazach „profil kształcenia” wpisuje się „ogólnoakademicki” lub „praktyczny”, zgodnie
          z profilem kształcenia obowiązującym dla danego poziomu studiów i cyklu kształcenia,
      7)  data ukończenia studiów: wpisuje się w dopełniaczu datę złożenia egzaminu dyplomowego
          lub w przypadku kierunków, na których nie obowiązuje złożenie egzaminu dyplomowego,
          datę ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu lub datę zaliczenia ostatniej
          przewidzianej w planie studiów praktyki (dzień, miesiąc słownie i rok),
      8)   po wyrazach „Uzyskany tytuł zawodowy” wpisuje się tytuł zawodowy nadawany absolwentom
          studiów wyższych (w mianowniku liczby pojedynczej): licencjat, licencjat pielęgniarstwa,
          licencjat położnictwa, inżynier, inżynier architekt krajobrazu, magister, magister inżynier,
          magister inżynier architekt krajobrazu, magister pielęgniarstwa, magister sztuki, lekarz
          lub lekarz weterynarii,
      9)   po wyrazach „wynik studiów” wpisuje się ocenę słownie, bez odmiany (bardzo dobry, dobry
          plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny),
     10)  jako datę wystawienia dyplomu wpisuje się datę sporządzenia dyplomu w układzie dzień,
          miesiąc i rok, przy czym nazwę miesiąca wpisuje się słownie w dopełniaczu; data sporządzenia
          dyplomu nie może pokrywać się z datą ukończenia studiów,
     11)  w przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, nazwę uczelni, tytuł
           zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu.
           Obok nazwy uczelni w oryginalnym brzmieniu można podać nazwę w tłumaczeniu na język
           obcy.
 
§ 10
Traci moc Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie (z pózn. zm.).
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 16:00
Data aktualizacji:
23.11.2017 16:00
Liczba wyświetleń:
3767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz99.docx57.09 KB