Nr 104/2017 z dnia 20 listopada roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 104/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik
do zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Harmonogram pracy dla pracowników wymienionych w ust. 1 określa na okres jednego miesiąca
    kierownik jednostki i podaje do wiadomości pracownika nie później niż na 1 tydzień przed
    rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.”;
 
2)   § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Harmonogram pracy dla pracowników wymienionych w ust. 1 określa na okres jednego miesiąca
    kierownik jednostki i podaje do wiadomości pracownika nie później niż na 1 tydzień przed
    rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.”;
 
3)   § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Harmonogram pracy dla pracowników wymienionych w ust. 1 określa na okres jednego miesiąca
    kierownik jednostki i podaje do wiadomości pracownika nie później niż na 1 tydzień przed
    rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.”;
 
4)   skreśla się § 28 ust. 3 i 4;
 
5)   § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 700 w tym dniu,
    a godziną 700 dnia następnego.”
 
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds. kadr i Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom
w sposób przyjęty u pracodawcy, tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz poprzez poinformowanie przez przełożonych.
 
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 14:14
Data aktualizacji:
13.02.2018 14:35
Liczba wyświetleń:
2171
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz104.docx27.98 KB