Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 3 listopad, 2017 - 15:16


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości
 
Główne zadania:
 1. Świadczenie usług poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej
  i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 2. Prowadzenie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze;
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego procesu doradczego dla każdej osoby
  (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy,  status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, zalecenia dotyczące dalszego postępowania, czas realizacji usługi, podpis uczestnika projektu pod dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy);
 4. Prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości obejmujących tematykę: ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, zakładania firm typu spin off oraz start up, innowacyjnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. Prowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego, w tym: aspekty zakładania firmy – analizy rynku i kreowania pomysłów, aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej oraz prezentacja możliwości finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 6. Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i P.poż;
 7. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
  w Uniwersytecie.
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
    1)     wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
         preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
         na kierunku: zarządzanie, prawo lub doradztwo zawodowe.
    2)     co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości
         (w okresie ostatnich 5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
    3)     legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności
         gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,
    4)     posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
    5)     umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz negocjowania,
    6)     umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office,
    7)     umiejętność wystąpień publicznych,
    8)     umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
    9)     umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
   10)    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Pożądane:
    1)     ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
    2)     ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy ds. przedsiębiorczości przez okres
co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)     CV i list motywacyjny,
  2)     dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
  3)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
  4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
       z pełni praw publicznych,
  5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul.
R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do CIiTT.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 17 listopada 2017 r.
 
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
23 listopada 2017 r. 
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.11.2017
Data publikacji:
03.11.2017 15:16
Data aktualizacji:
03.11.2017 15:16
Liczba wyświetleń:
1504
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument