Nr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

 
Decyzja Nr 76/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U.2016.1842 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
      „4) Prorektora ds. Collegium Medicum”,
  2)   § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8
Prorektor ds. Collegium Medicum
1.  Prorektor ds. Collegium Medicum pełni nadzór nad realizacją w Uniwersytecie zadań wynikających
    z przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni medycznych oraz działalności leczniczej.
2.  Prorektor ds. Collegium Medicum w szczególności:
     1)  reprezentuje Rektora wobec Ministra Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
         Medycznych i innych organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących
         prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz
     
2)  nadzoruje tworzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w zakresie podlegającym
         Ministrowi Zdrowia oraz jego realizację,
     3)  reprezentuje Rektora przy zawieraniu umów z podmiotami leczniczymi w zakresie udostępniania
         jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu
         w zawodach medycznych, w tym podyplomowym, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
         zdrowotnych i promocją zdrowia oraz nadzoruje realizację tych umów,
     4)  odpowiada za stabilną sytuację finansową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
3.  Prorektor ds. Collegium Medicum nadzoruje:
     1)  funkcjonowanie podmiotów, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym, w tym:
          a)  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
          b)  Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,
          c)  Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji
              Medycznej
,
     2)  wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
         działania w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
     3)  funkcjonowanie podległych jednostek,
     4)  tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
         w podległych jednostkach i ich realizację,
     5)  sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne
         obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.
4.  Prorektor ds. Collegium Medicum, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność
    z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor  
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2017
Data publikacji:
03.11.2017 14:50
Data aktualizacji:
06.11.2017 11:14
Liczba wyświetleń:
1540
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec76(1).doc60 KB