Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.

 

Uchwała Nr 174

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 74 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1/ kandydaci na I rok studiów w dyscyplinie weterynaria – do 6 czerwca 2007 roku,

2/ kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach – do 7 września 2007 roku.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z języka obcego nowożytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3. Wynik studiów magisterskich.

4. Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen
z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów
w ramach określonego limitu miejsc.

2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1/ w dyscyplinie weterynaria - 14 czerwca 2007 roku,

2/ w pozostałych dyscyplinach - 14 września 2007 roku.

3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia
w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie:

1/ w dyscyplinie weterynaria – do 28 czerwca 2007 roku

2/ w pozostałych dyscyplinach – do 28 września 2007 roku.

4. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik 2 do niniejszej uchwały.”

3. Załącznik 2 otrzymuje brzmienie:

Załącznik 2

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1

Agronomia

 

10.09.2007 r.

 

11.09.2007 r.

 

14.09.2007 r.

2

Biologia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

Językoznawstwo

6

Kształtowanie środowiska

7

Literaturoznawstwo

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia żywności i żywienia

11

Zootechnika

12

Weterynaria

12.06.2007 r.

13.06.2007 r.

14.06.2007 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 11:27
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:54
Liczba wyświetleń:
4331
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument